Pohyblivé – flexibilní formy odměňování v letech 2009 až 2014

Aleš Kroupa

Informace o pohyblivých formách odměňování lze zjistit ze dvou nezávislých zdrojů, kde jsou uváděny jednak jako podíl nákladů na sociální požitky a nadstandardní programy sociálního  zabezpečení na celkových nákladech práce, a dále pak jako podíl prémií a odměn na celkové hrubé mzdě. Náklady na sociální požitky a nadstandardní programy sociálního zabezpečení se mění  spolu s počtem zaměstnanců organizace a rovněž se sektorem národního hospodářství. V souvislosti s profesním zařazením zaměstnanců se mění též podíl prémií a odměn na celkové hrubé mzdě.  Rozdíly ve formě a rozsahu těchto forem jsou registrovány rovněž mezi zaměstnanci v podnikatelské a nepodnikatelské sféře. Vedle informací o uvedených formách je možné získat údaje o rozsahu flexibilních forem odměňování a též nasmlouvaných závazků v podnikových a tzv. vyšších kolektivních smlouvách. Tyto informace však překračují rámec tohoto příspěvku.

Kroupa, Aleš, Pohyblivé - flexibilní formy odměňování v letech 2009 až 2014. FSP,_č. 1, 2016
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .