FÓRUM sociální politiky – 2/2016

FÓRUM sociální politiky

odborný recenzovaný časopis

2/2016

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

zdravím Vás s dalším číslem našeho časopisu. Máme za sebou zimu (konečně!), a i když nebyla krutá, myslím, že i Vy jste se těšili na jaro - sluníčko, teplo, kvetoucí stromy... Mně osobně se zima zdála nekonečná, březen nám sice přinesl pár pěkných dnů, ale ty se střídaly se sněhovými kalamitami a plískanicemi, zkrátka bylo nevlídno. Ale to je snad naštěstí za námi.

Nevlídno je, jak se zdá, i v médiích, mám teď na mysli  média hlavního proudu. Není dne, abychom si nepřečetli o nějaké hrůze, pozitivní zprávu aby člověk hledal s lupou v ruce. Ale naštěstí existuje i ten náš, reálný život, s našimi blízkými, přáteli, kolegy, a tam je všechno ještě v pořádku.

[...]

Hana Roztočilová
šéfredaktorka

Vývoj nemocenského pojištění od rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky 1. 1. 1993

11.4.2016

Vilém Kahoun

V letošním roce slavíme 25 let od vzniku České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ)1. K tomuto významnému jubileu se sluší si připomenout i vývoj jednotlivých odvětví sociálního pojištění v  posledních 25 letech. V tomto článku se zaměříme na vývoj nemocenského pojištění po roce 1989 a podrobněji pak po roce 1992, tedy po rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky. Po  velkých společenských změnách v listopadu 1989 bylo nutné značně přebudovat i právní řád a zcela změnit přístup k sociálnímu zabezpečení jako takovému. Nemocenské pojištění zaměstnanců  přešlo ze správy odborových orgánů na nově zřízenou Českou správu sociálního zabezpečení, která převzala dřívější pravomoci Úřadu důchodového zabezpečení v Praze, České správy  nemocenského pojištění a Správy nemocenského pojištění Svazu českých a moravských výrobních družstev a stala se tak nositelem jak nemocenského, tak důchodového pojištění.

Continue reading

Číst článek

Vývoj nemocenského poistenia na území Slovenskej republiky od 1. januára 1993

11.4.2016

Katarína Cviková

Po novembri 1989 zasiahli rozsiahle politické zmeny tiež do oblasti sociálneho zabezpečenia na Slovensku. Obdobne ako v Českej republike, aj na Slovensku dochádza k jeho zásadným  organizačným zmenám. Od 1. januára 1991 sa zlúčil výkon dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia do jednej inštitúcie. Slovenská správa nemocenského poistenia, odbory  sociálnych vecí národných výborov a Úrad dôchodkového zabezpečenia sa zlúčili do Slovenskej správy sociálneho zabezpečenia, ktorá pôsobila do konca roku 1992. V roku 1993 potom došlo na  Slovensku v rámci transformácie sociálnej sféry ku zmene inštitucionálneho usporiadania a vytvoreniu verejnoprávnej inštitúcie – Národnej poisťovne. 1. januára 2004 sa spustila dlho  pripravovaná reforma systému sociálneho zabezpečenia na sociálne poistenie, vykonávateľom ktorého sa stala Sociálna poisťovňa.

Continue reading

Číst článek

Jaký je skutečný rozsah ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb?

11.4.2016

Jana Langhamrová, Ladislav Průša

Financování ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb patří dlouhodobě k jedněm z nejvýznamnějších problémů při poskytování sociálních služeb. Zdravotní pojišťovny –  především Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) – v rozporu s platným právním stavem nehradí poskytovatelům sociálních služeb náklady lékařem indikované a ošetřujícím personálem provedené a vykázané péče, vytváří tlak na ošetřující lékaře, aby tuto formu péče klientům pobytových služeb neindikovali, a v rámci své revizní činnosti se snaží minimalizovat rozsah skutečně  poskytnuté péče, kterou by měly zaplatit. Cílem tohoto příspěvku je proto analyzovat výsledky terénního šetření o rozsahu poskytované ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních  služeb, které bylo realizováno v závěru roku 2014, porovnat získané výsledky se skutečnými výdaji zdravotních pojišťoven za tuto formu péče a na tomto základě navrhnout takové řešení, které by  přispělo k odstranění nedostatků současného stavu.

Continue reading

Číst článek

Z výsledků výzkumu v roce 2015

11.4.2016

Vědecko-výzkumná činnost VÚPSV, v. v. i., v roce 2015 navazovala na předchozí výzkumné aktivity a v souladu se schváleným materiálem „Dlouhodobý koncepční rozvoj VÚPSV, v. v. i., v letech  2011−2017“ probíhala v rámci projektů souhrnného charakteru. Vodítkem vědecko-výzkumné činnost byl „Plán činnosti na r. 2015“. S tematickým zaměřením výzkumu i získanými poznatky  seznamuje následující text.

Continue reading

Číst článek

Práva LGBTI osôb a agenda Európskej únie: na ceste k novej smernici

11.4.2016

Veronika Valkovičová

Európske spoločenstvo vzniklo v 50. rokoch 20. storočia ako projekt zameraný na ekonomický rozvoj a spoluprácu západoeurópskych krajín. Napriek tejto prvotnej tematickej vymedzenosti  spoločenstva môžeme už v Rímskych zmluvách nájsť prvú zmienku o boji proti diskriminácii, a to konkrétne v podobe nerovnosti v odmeňovaní mužov a žien. Od 50. rokov prešlo spoločenstvo  veľkými zmenami, konkrétne napríklad v oblasti svojho mandátu, agendy, ale i nástrojov, ktoré aplikuje vo verejných politikách s cieľom ovplyvňovať vývoj v členských štátoch. Amsterdamská  zmluva predznamenala ambíciu spoločenstva venovať svoju antidiskriminačnú agendu v oblasti práce a pracovného trhu okrem iných i pohlaviu ako chránenej charakteristike. Od spomínanej  zmluvy začali chránené charakteristiky sexuálnej orientácie a rodovej identity1 postupne vstupovať do európskej antidiskriminačnej agendy, ktorú môžeme považovať za formu najsilnejšej  integrácie v podobe legislatívnych nástrojov.

Continue reading

Číst článek

Reformy v poskytování dlouhodobé péče – z publikace EU

11.4.2016

Závislost na dlouhodobé péči je významným zdravotním, ekonomickým i sociálním rizikovým faktorem jak pro osobu, která je na takové péči závislá, tak pro její rodinu. Nedostatečná sociální  ochrana např. prostřednictvím peněžitých dávek či péče vystavuje celou řadu občanů EU zvýšenému riziku chudoby a sociálního vyloučení. A nutno dodat, že počet osob, jimž hrozí uvedená rizika,  nadále poroste v důsledku stárnutí evropské populace. Nedostatečná dlouhodobá péče pro seniory, děti, chronicky nemocné osoby a zdravotně postižené má také negativní dopady na oblast trhu práce, protože tzv. neformálními pečovateli (rodinnými příslušníky, pečujícími o blízkou osobu) jsou většinou ženy.

Continue reading

Číst článek

Analýza zpětné vazby účastnic projektu „Soulad rodiny a podnikání u žen na Praze−západ“

11.4.2016

Drahomíra Zajíčková, Petra Jedličková

Rovnost občanů bez ohledu na pohlaví je součástí základních principů demokratické společnosti. Jedním z prostředků posilování principu nediskriminace a rovných příležitostí pro všechny je  vytvoření celospolečenských podmínek pro efektivní slaďování pracovního, soukromého a rodinného života. Pod pojmem slaďování pracovního, soukromého a rodinného života je obecně míněno  to, jakou mají zaměstnanci možnost skloubit svou práci, resp. výdělečnou činnost, se svými dalšími zájmy a mimopracovními povinnostmi. Text se zabývá analýzou zpětné vazby účastnic  vzdělávacího kurzu projektu ESF ČR řešeného v rámci výzvy „Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života“ umožňující ženám zahájit a rozvíjet  podnikatelskou činnost jako jeden z nástrojů pro slaďování pracovního a soukromého života.

Continue reading

Číst článek

Nehmotné hodnoty v sociálních službách – můžeme je měřit?

11.4.2016

Jaroslava Hrabětová, Olinga Ta´eed

Organizace občanského sektoru v současné době čelí zvýšeným požadavkům na deklarování dopadů svých projektů, a s tím souvisí otázka, jak je měřit či evaluovat. Příspěvek uvádí příklad ze  Spojeného království (UK), kde se zadavatel (krajský úřad) rozhodl, že v nadcházející dotační výzvě v sociální oblasti jako další hodnotící indikátor využije změření sociální hodnoty, sociálního dopadu organizace, která se uchází o finanční podporu. Pro tento účel si zadavatel zvolil metriku Social Earnings Ratio (S/E Ratio) vyvinutou na výzkumném pracovišti Center for Citizenship,  Enterprise and Governance, při univerzitě v Northamptonu. Nejedná se pouze o monitoring, evaluaci a vyhodnocení realizovaného projektu a organizace, ale rovněž o nalezení co  nejtransparentnějšího způsobu samotného výběru organizací, poskytovatelů sociální služby.

Continue reading

Číst článek

Národní týden manželství. Manželství – ano či ne?

11.4.2016

Klára Vítková Rulíková

Ve „Valentýnském“ týdnu, tedy od 8. února, proběhl v České republice už 10. ročník Národního týdne manželství (NTM), tentokrát s mottem „Manželství je víc než kus papíru“. Týden plný  romantiky, akcí, přednášek, kurzů a happeningů se letos konal na více než šedesáti místech republiky a připojily se k němu nejen neziskové organizace, ale i některá města a obce. Na jeho začátku  se konala tisková konference v Poslanecké sněmovně PČR, na které vystoupili se svými příspěvky jak odborníci na rodinnou a manželskou problematiku (PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., Mgr.  Marie Nováková), tak někteří politici (místopředseda vlády Pavel Bělobrádek a senátorka Zuzana Baudyšová). Cílem akce je posílit vztahy v manželství a zvýraznit potřebu zabývat se otázkou  vztahových dovedností jako předpokladů dobrého manželství a též motivovat laickou i odbornou veřejnost, média i veřejně známé osobnosti, aby alespoň jednou za rok podpořili instituci manželství.

Continue reading

Číst článek
Kategorie FÓRUM sociální politiky.