Ekonomická situace a míra rizika sociálního vyloučení v domácnostech se seniory a osobami v předseniorském věku

Pavel Bareš

Abstrakt
Článek obsahuje nejdůležitější poznatky o ekonomické situaci a od ní se odvíjející míry rizika sociálního vyloučení, které byly získány v empirickém šetření mezi seniory a osobami v  předseniorském věku žijícími v obcích s méně než 5000 obyvateli. V tomto empirickém výzkumu byly dále zjišťovány vybrané otázky vypovídající o neekonomických rizicích sociálního vyloučení,  byl zmapován okruh služeb využívaných respondenty a nejvýznamnější okolnosti ovlivňující jejich zájem o využívání různých služeb (např. cena poskytovaných služeb, jejich dostupnost).  Empirický průzkum se zaměřil také na některé další otázky týkající se jejich sociálního prostředí, sociálních vztahů, jejich životních preferencí, využívání informačních technologií apod. Z témat  sledovaných v empirickém šetření je v tomto článku pozornost soustředěna na zjištění týkající se ekonomické situace respondentů a jejich domácností a na posouzení míry rizika sociálního  vyloučení sledované skupiny osob právě v souvislosti s těmito otázkami.

Klíčová slova: senior, domácnost, sociální vyloučení, příjmy, ekonomická situace

Bareš, Pavel, Ekonomická situace a míra rizika soc. vylouč. v domác. se seniory a osobami v předseniorském věku. FSP,_č. 3, 2016
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .