FÓRUM sociální politiky – 3/2016

FÓRUM sociální politiky

odborný recenzovaný časopis

3/2016

Milé čtenářky, milí čtenáři,

dva měsíce uplynuly a my se společně setkáváme u dalšího čísla našeho časopisu. Za pár dnů nás čeká nejkrásnější roční období, léto, děti již netrpělivě vyhlížejí prázdniny, my ostatní se těšíme na dovolenou a  zasloužený odpočinek. Někteří z nás vyjedou za hranice, někdo stráví dovolenou v naší republice. Někdo se těší na nicnedělání, jiný si neumí představit, že by svoji dovolenou nestrávil aktivně, někteří z nás milují návštěvy starobylých hradů, zámků a městeček. Ať tak či onak, odpočinek si všichni zasloužíme a já věřím, že si jej užijeme podle svých představ.

[...]

Hana Roztočilová
šéfredaktorka

Ekonomická situace a míra rizika sociálního vyloučení v domácnostech se seniory a osobami v předseniorském věku

10.6.2016

Pavel Bareš

Abstrakt
Článek obsahuje nejdůležitější poznatky o ekonomické situaci a od ní se odvíjející míry rizika sociálního vyloučení, které byly získány v empirickém šetření mezi seniory a osobami v  předseniorském věku žijícími v obcích s méně než 5000 obyvateli. V tomto empirickém výzkumu byly dále zjišťovány vybrané otázky vypovídající o neekonomických rizicích sociálního vyloučení,  byl zmapován okruh služeb využívaných respondenty a nejvýznamnější okolnosti ovlivňující jejich zájem o využívání různých služeb (např. cena poskytovaných služeb, jejich dostupnost).  Empirický průzkum se zaměřil také na některé další otázky týkající se jejich sociálního prostředí, sociálních vztahů, jejich životních preferencí, využívání informačních technologií apod. Z témat  sledovaných v empirickém šetření je v tomto článku pozornost soustředěna na zjištění týkající se ekonomické situace respondentů a jejich domácností a na posouzení míry rizika sociálního  vyloučení sledované skupiny osob právě v souvislosti s těmito otázkami.

Klíčová slova: senior, domácnost, sociální vyloučení, příjmy, ekonomická situace

Continue reading

Číst článek

Úloha speciálních penzijních schémat v současných penzijních systémech

10.6.2016

Jan Mertl

Abstrakt
Článek zkoumá situaci univerzálního penzijního systému ve vztahu k trhu práce, demografickým změnám, kvalitě života a existenci speciálních penzijních schémat ve vazbě na zdravotně-sociální  situaci zaměstnanců. Zabývá se vazbami univerzálního penzijního systému a případných speciálních penzijních systémů, hledisky jejich posuzování a sociálně-politickým významem. Jako příklad  poslouží aktuální situace v českém hornictví. Ukazuje též možnou roli indikátorů QALY a DALY ve vztahu k výzkumnému problému. Vychází z principu, že univerzální penzijní systém je základní  variantou důchodového zabezpečení dostupnou každému zaměstnanci, resp. občanovi daného státu a speciální penzijní systémy chápe jako nadstavbu tohoto systému.

Klíčová slova: univerzální penzijní systém, speciální penzijní systém, kvalita života, penze, QALY

Continue reading

Číst článek

Bydlení a bytová politika v hlavním městě Praze a České republice v kontextu demografických změn

10.6.2016

Petr Wija, Michal Němec

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Institut důstojného stárnutí Diakonie ČCE uspořádal 28. ledna 2016 seminář s názvem „Bydlení a bytová politika v hl. městě Praze a České republice v  kontextu demografických změn“. Na semináři vystoupili zástupci pořádajících institucí, dále zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva pro místní rozvoj a další odborníci na tuto  problematiku. Seminář se mimo jiné zaměřil na problematiku bydlení v kontextu probíhající aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy. Seminář se setkal se značným zájmem odborné  veřejnosti, samospráv a dalších účastníků. Prezentace ze semináře jsou dostupné na stránkách Institutu důstojného stárnutí (www.dustojnestarnuti.cz).

Continue reading

Číst článek

Sociální situace v Česku pohledem zprávy Caritas Cares

10.6.2016

Lucie Benešová, Iva Kuchyňková

Caritas Europa pravidelně vyzývá své členské organizace, aby se vyjadřovaly k dění v sociální politice na národní i celoevropské úrovni a uplatnily cenný pohled grassroot organizace. Výsledkem  takového zhodnocení byla v roce 2015 kompletace zprávy s názvem Caritas Cares, který můžeme přeložit jako „Charita se stará“ či „Charitě to není jedno“. Ve svých závěrech totiž přichází s apelem  na jisté změny, které dle jejího názoru mohou zajistit, aby se současná sociální situace v oblastech chudoby a sociálního vyloučení zlepšila. Podobnou zprávu vydávala Caritas Europa již za rok 2014, ta byla více zaměřená na „evropský semestr“ a Strategii 2020. Kontext Strategie 2020 lze zaznamenat i ve zprávě Caritas Cares 2015, ovšem v následujících řádcích se budeme věnovat  především těm částem, které jsou založené na vlastním výzkumu mezi sociálními pracovníky a finálním závěrům, resp. doporučením. Zpráva Caritas Cares 2015 byla představena zástupcům  zainteresovaných institucí a organizací 2. února 2016 v Evropském domě v Praze za přítomnosti Jorge Nuno Mayera, generálního sekretáře Caritas Europa. Výsledky všech evropských států jsou  zveřejněny ve Zprávě Caritas Cares 2015, která byla vydaná v březnu 2016.

Continue reading

Číst článek

Konference Pokojné umírání

10.6.2016

Magda Dohnalová

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky se zapojila do projektu s názvem „Rozvoj geriatrické a paliativní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb“ (reg. č.: CH.10/2/047)  financovaného z Programu implementace švýcarsko-české spolupráce. Hlavním cílem tohoto projektu je zavedení paliativní péče do pobytových zařízení sociálních služeb, aby byl jejich uživatelům umožněn důstojný odchod ze života v prostředí, na které jsou zvyklí a již v něm několik let žijí. Spolupráce se švýcarským partnerem přináší mnohé nové poznatky a ukazuje na švýcarskou dobrou  praxi v této oblasti a vůbec na propracovaný systém paliativní péče ve Švýcarsku. Jednou z aktivit projektu byla konference s názvem Pokojné umírání, jež se konala 4. května 2016 v Liberci za  účasti švýcarských odborníků na paliativní péči. Na konferenci bylo přítomno více než 100 účastníků z celé České republiky.

Continue reading

Číst článek

Konference o čase, rodině a generacích

10.6.2016

Petra Michalová

Dne 2. května 2016 se opět na půdě Senátu Parlamentu ČR konala konference o rodinné politice. Téma letošního XV. ročníku bylo zaměřeno na průsečíky generací z pohledu rodinné politiky.  Těmi průsečíky byla míněna místa, situace a okamžiky, kde se generace potkávají, kde se obohacují, kde mají možnost vzájemné pomoci … a zejména, v čem jsou tyto průsečíky generací významné  pro společnost.

Continue reading

Číst článek
Kategorie FÓRUM sociální politiky.