FÓRUM sociální politiky – 4/2016

FÓRUM sociální politiky

odborný recenzovaný časopis

4/2016

Milé čtenářky, milí čtenáři,

opět jsou za námi další dva měsíce roku 2016 a já Vám přináším nové číslo našeho časopisu. Prázdniny jsou v plném proudu, Vy si určitě užíváte horké letní dny, vydařila se Vám dovolená, případně se na její  prožití těšíte a nemůžete se jí dočkat. Věřím, že trávíte čas s rodinou, zašli jste na nějaký festival, koncert či letní scénu, vyrazili jste s přáteli na kolo či na sklenku dobrého bílého, zkrátka, že se z léta těšíte.

[...]

Vaše Hana Roztočilová
šéfredaktorka

Analýza dopadu možnosti zavedení sdílení důchodových práv mezi manželi

10.8.2016

Milan Šlapák

Abstrakt
Článek hodnotí návrh Důchodové komise na zavedení sdílení vyměřovacích základů pro stanovení důchodu mezi manželi a jako vhodnější alternativu navrhuje zvážení zavedení sdílení  důchodových práv podle švýcarského vzoru. Dopady takové reformy následně analyzuje z hlediska dopadu na důchody mužů a žen a z hlediska dopadů na bilanci důchodového účtu České  republiky.

Klíčová slova: důchodový systém, důchodová reforma, modernizace důchodového systému

Continue reading

Číst článek

Koncepce rodinných přídavků a veřejná správa

10.8.2016

Jaroslav Vostatek

Abstrakt
Dominance rovného důchodu v českém „důchodovém pojištění“ a jeho financování ze státního rozpočtu svádí k zacházení s „pojistným“, jakoby se jednalo o daň. Toho využívá návrh Odborné  komise pro důchodovou reformu na diferenciaci pojistného podle počtu vyživovaných dětí. Experti KDU-ČSL by chtěli tyto „transfery“ „narovnat“ až do veřejného financování celých nákladů ušlé  příležitosti, vyvolaných péčí o dítě. Takto extrémní požadavky nemají ani zastánci typického konzervativního sociálního modelu, o ostatních modelech již ani nemluvě. Návrh komise je oproti tomu velmi skromný a analýzy ukazují, že jednoduché a efektivní modelové řešení reformy rodinné politiky, spočívající v přechodu na podstatně vyšší a univerzální přídavky na děti, by více přineslo i  elektorátu této vládní strany. Pokračující fiskalizace českých rodinných přídavků by byla z pohledu veřejné správy neefektivní. Rodinné přídavky lze přitom efektivně poskytovat jak v rámci  sociální správy, tak i finanční (daňové) správy; racionální politika je věcí nejen volby sociálního modelu, ale i míry jeho aplikace ve veřejné správě, především v oblasti daně z příjmů.

Klíčová slova: Důchodová reforma, rodinné přídavky, veřejná správa.

Continue reading

Číst článek

Odborníci versus politici: jak se připravovala česká důchodová reforma

10.8.2016

Martin Potůček, Veronika Rudolfová

Abstrakt
I když důchodové systémy patří k nejstabilnějším prvkům sociálních systémů, i ony se mění. V posledních desetiletích přistoupily desítky zemí k jejich drobnějším úpravám či zásadnějším  reformám. Vzhledem ke složitosti důchodových systémů jsou do příprav těchto změn zváni experti, a s ohledem na sociální citlivost připravovaných změn, dotýkajících se širokých vrstev  obyvatelstva, věnují tématu velkou pozornost i politici. V tomto příspěvku analyzujeme s pomocí teorie diskursivního institucionalismu a metody analýzy rámců charakter a obsah diskursu o české  důchodové reformě v rozmezí let 2004 až 2014. V centru naší pozornosti jsou institucionální rámce a obsahy komunikace jeho klíčových aktérů – politiků a expertů. Ukazuje se, že i když se politici  bez expertů neobejdou a vytvářejí jim prostor pro uplatnění odborných postupů a poznatků, v rozhodování mají nakonec hlavní slovo oni sami.

Klíčová slova: Důchodová reforma, Česká republika, diskursivní institucionalismus, analýza rámců, politici, experti, komunikace

Continue reading

Číst článek

Senioři – sociální skupina ohrožená exekucemi

10.8.2016

Jana Vrabcová

V posledních letech roste zadlužení celé populace České republiky a nevyhýbá se ani seniorům. Senioři jsou specifickou skupinou, která je také ohrožena exekucemi. Mnoho z nich má se svými  dluhy problém a dostává se do fáze předlužení, kdy již nejsou schopni hradit své závazky. V tom případě nastupuje instituce exekuce, která je uvalena na starobní důchod. Cílem této práce je ověřit, zda jsou senioři skutečně skupinou ohroženou exekucemi, případně identifikovat důvody, které k takovému stavu vedou, analyzovat tyto důvody a navrhnout, jakým způsobem vzniklou situaci řešit.

Continue reading

Číst článek

Z mezinárodního workshopu „Zaměstnávání starších lidí v ČR a srovnání s EU“ v Brně

10.8.2016

Martina Rašticová, Drahomíra Zajíčková, Monika Bédiová

Dne 26. 5. 2016 se na Provozně-ekonomické fakultě Mendelovy Univerzity v Brně uskutečnil mezinárodní workshop „Zaměstnávání starších lidí v ČR a srovnání s EU“ v rámci dvouletého projektu  Gender dimenze implementace aktivního stárnutí v českém soukromém a veřejném sektoru ve srovnání se západními zeměmi, financovaného z programu COST Action IS1409 (European  Cooperation in Science and Technology), jehož řešitelkou je doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.

Continue reading

Číst článek

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020

10.8.2016

Jitka Modlitbová

V každé společnosti existují lidé, kteří z různých (objektivních či subjektivních) důvodů nemají dovednosti nebo prostředky k tomu, aby si bydlení zajistili nebo udrželi sami. Je proto povinností  státu jim na základě principu solidarity pomoci, k čemuž lze využít různé nástroje od legislativních, přes sociální práci až po sociální dávky.

Continue reading

Číst článek

Sociální politika v roce 2016 − nové výzvy v nejisté době

10.8.2016

Vladimír Barák

Od sociální politiky a jejích nástrojů, mezi něž spadá mimo jiné i sociální práce, se v moderní společnosti právem očekává, že poskytne předpoklady, podmínky, impulzy a motivaci pro rozvoj  každého jedince, a tím i pro prosperitu celé společnosti. Očekávání veřejnosti od sociální politiky přitom budou růst spolu s tím, jak v současné době, kterou lze označit za dobu nejistou, přibývá  sociálních rizik. Ta musí být odborníky vnímána nejen jako hrozba, ale i jako příležitost. V tomto pojetí se na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze v rámci Mezinárodní pracovní konference „Sociální politika 2016 − nové výzvy v nejisté době“ setkají 24. listopadu 2016 významní odborníci na danou problematiku.

Continue reading

Číst článek

Husitský Tábor bude hostit již osmý ročník Výročního kongresu poskytovatelů sociálních služeb

10.8.2016

Veronika Hotová

Ve dnech 6.−7. října tohoto roku se uskuteční v historickém městě Táboře již VIII. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb. Tato největší událost poskytovatelů sociálních služeb v České  republice, kterou pořádá Asociace poskytovatelů sociálních služeb, si již dávno našla své pevné místo mezi významnými každoročními událostmi a hostit bude opět stovky návštěvníků. Kongres je  nejvýznamnější událostí nejen pro všechny poskytovatele sociálních služeb v České republice, ale i místem pro setkání odborníků a politiků. „Výroční kongres se za posledních 7 let stal již  tradičním setkáním odborníků a poskytovatelů sociálních služeb. Stalo se tak nejen díky pestrému a kvalitnímu programu a odborným sekcím, ale i díky workshopům, společenskému galavečeru a  v neposlední řadě i krásnému prostřední husitského Tábora. I letos se tak sjede do centra husitů řada výrazných osobností a návštěvníci se mohou těšit nejen na nové poznatky a informace, ale i  společné rozhovory s ostatními kolegy a přáteli,“ komentuje letošní ročník prezident APSS ČR Jiří Horecký. A rozhodně je na co se těšit.

Continue reading

Číst článek
Kategorie FÓRUM sociální politiky.