Česká sociální politika v perspektivě „sociálních investic“

Tomáš Sirovátka

Abstrakt
V posledních letech se jak v odborné literatuře o směřování sociálního státu, tak v agendě Evropské komise prosazuje koncept „sociálních investic“ a s ním spojený diskurs. Ten vyjadřuje snahu orientovat sociální politiku tak, aby dostála rostoucím požadavkům na rozvoj lidského kapitálu, vysokou úroveň zaměstnanosti a sociální ochrany, stejně jako požadavkům na vyrovnané veřejné  rozpočty a podporu ekonomického růstu. Článek hodnotí vývoj vybraných oblastí českého sociálního státu v období krize a po ní (2008−2014) v této nové perspektivě. Využity jsou různé statistické zdroje, dokumenty ministerstev, vlády a Evropské komise, institucionální analýzy formování politik a jejich výstupů.

Klíčová slova: sociální stát, sociální investice, ekonomická krize, Česká republika, Evropská komise

Sirovátka, Tomáš, Česká sociální politika v perspektivě „sociálních investic“. FSP,_č. 5, 2016
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .