FÓRUM sociální politiky – 5/2016

FÓRUM sociální politiky

odborný recenzovaný časopis

5/2016

Milé čtenářky, milí čtenáři,

prázdniny jsou definitivně minulostí, léto také, na horké dny můžeme pro letošek zapomenout, většina z nás má už po dovolené, dětem začaly opět školní povinnosti... Zkrátka máme podzim. Pro pesimisty chladná rána, plískanice, mlhy, tma. Ovšem pro nás optimisty také teplá podzimní odpoledne, barevné listí, houby, voňavý les, daleké výhledy z kopců, a když už je pošmourno, úkryt v peřinách s čajem a nějakou  dobrou knihou. Nevím jak Vy, ale já se na podzim moc těším. Zkuste si také užívat podzimní přírodu a při odpočinku po práci na zahrádce nebo po procházce v lese si nezapomeňte přečíst, co jsme pro  Vás v podzimním čísle připravili.

[...]

Vaše Hana Roztočilová
šéfredaktorka

Důchodová reforma: Návod, jak smířit ekvivalenci s fiskální diciplínou

10.10.2016

Martin Potůček, Veronika Rudolfová

Abstrakt
Jednu z důležitých změn v českém důchodovém systému vyvolalo podání stížnosti k Ústavnímu soudu, která napadla nastavení redukčních hranic při stanovení výše důchodů v závislosti na  předchozích výdělcích pojištěnců s tím, že diskriminuje vyšší příjmové kategorie. Ústavní soud dal stěžovateli za pravdu. Výsledkem bylo schválení a realizace novely zákona č. 155/1995 Sb., o  důchodovém pojištění, která při výpočtu výše starobního důchodu zvýhodnila nejvyšší příjmový decil na úkor většiny ostatních pojištěnců, především těch se středními příjmy. Zákonodárci tak  souběžně sledovali i politické kritérium dodržení fiskální disciplíny jakožto záruky finanční udržitelnosti důchodového systému. V analýze tohoto případu nabízíme pohled uplatňující teorii  institucionalismu zaměřeného na aktéry a teorii veřejně politického cyklu. Na rozdíl od rozboru opírajícího se o ekonomii či právo věnujeme pozornost především samotnému veřejně politickému  procesu.

Klíčová slova: Důchodová reforma, Česká republika, míra ekvivalence v důchodovém systému, institucionalismus zaměřený na aktéry, veřejně politický cyklus.

Continue reading

Číst článek

Česká sociální politika v perspektivě „sociálních investic“

10.10.2016

Tomáš Sirovátka

Abstrakt
V posledních letech se jak v odborné literatuře o směřování sociálního státu, tak v agendě Evropské komise prosazuje koncept „sociálních investic“ a s ním spojený diskurs. Ten vyjadřuje snahu orientovat sociální politiku tak, aby dostála rostoucím požadavkům na rozvoj lidského kapitálu, vysokou úroveň zaměstnanosti a sociální ochrany, stejně jako požadavkům na vyrovnané veřejné  rozpočty a podporu ekonomického růstu. Článek hodnotí vývoj vybraných oblastí českého sociálního státu v období krize a po ní (2008−2014) v této nové perspektivě. Využity jsou různé statistické zdroje, dokumenty ministerstev, vlády a Evropské komise, institucionální analýzy formování politik a jejich výstupů.

Klíčová slova: sociální stát, sociální investice, ekonomická krize, Česká republika, Evropská komise

Continue reading

Číst článek

Analýza způsobu sociálního zabezpečení invalidů z mládí

10.10.2016

Martin Holub, Milan Šlapák

Abstrakt
Tento článek se zabývá sociálním zabezpečením specifické skupiny zdravotně postižených osob, jejichž invalidita nastala před 18. rokem věku, a kvůli tomuto zdravotnímu postižení nejsou  schopny trvale výdělečné činnosti – tzv. invalidů z mládí. V České republice má každý občan podle článku č. 30 Listiny základních práv a svobod právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a  při nezpůsobilosti k práci, stejně jako při ztrátě živitele. Zajištění tohoto práva při nezpůsobilosti k práci je v České republice pokryto invalidními důchody. Za invalidu z mládí se považuje osoba,  která dosáhla věku 18 let, má trvalý pobyt na území České republiky a je invalidní pro invaliditu třetího stupně, jestliže tato invalidita vznikla před dosažením 18 let věku a tato osoba nebyla  účastna důchodového pojištění po potřebnou dobu. Výše procentní výměry invalidního důchodu tzv. invalidy z mládí činí měsíčně 45 % výpočtového základu; pro účely stanovení výpočtového základu se za osobní vyměřovací základ považuje všeobecný vyměřovací základ, který o dva roky předchází roku přiznání invalidního důchodu, vynásobený přepočítacím koeficientem (§ 17 odst. 4)  pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu (zákon o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb.).

Klíčová slova: sociální zabezpečení, invalidní důchody, invalidé z mládí

Continue reading

Číst článek

Tematizace a konceptualizace sociálního zemědělství ve vztahu k sociálnímu podnikání, multifunkčnímu zemědělství a přístupům „green care“ v České republice

10.10.2016

Eliška Hudcová

Téma sociálního zemědělství se objevuje v posledních letech v České republice na základě západoevropské inspirace i jako dobrá zkušenost a také vzhledem k dynamickému rozvoji sociálního  podnikání v evropském i českém kontextu. Ukazuje se ale také jako udržitelná praxe fungující v rámci multifunkčního zemědělství, inovativních přístupů v sociální integraci především ve  venkovských oblastech, a v rámci alternativních způsobů výkonu sociální práce. Tento článek je příspěvkem k tematizaci sociálního zemědělství v České republice, kde mu doposud byla věnována  malá pozornost. Klade si za cíl přiblížit českému čtenáři obsah tohoto konceptu a představit naši dosavadní zkušenost na základě shrnutí výsledků studie „Možnosti využití konceptu sociálního  zemědělství v politikách sociálního začleňování ve venkovském prostředí“, která byla zpracována v roce 2015 pro Agenturu pro sociální začleňování, Úřad Vlády ČR. Zároveň je tento koncept  vztažen k sociálního podnikání, které popisuje komplexní realitu organizací, jejichž ústřední motivací je poskytování služeb a zboží sloužících veřejně prospěšnému účelu.

Continue reading

Číst článek

Nový systém financování sociálních služeb zatím zlepšení nepřinesl

10.10.2016

Jiří Horecký, Petr Hanuš

Před dvěma lety bylo financování sociálních služeb přesunuto na úroveň jednotlivých krajů. S vyhodnocením tohoto zásadního kroku, a po prvních zkušenostech, je dnes možné konstatovat, že  očekávání doposud nenaplnil. Navíc dochází k rozdílnému přístupu k financování sociálních služeb v jednotlivých krajích.

Continue reading

Číst článek

První paterčata v Čechách a ve světě

10.10.2016

Klára Vítková Rulíková

V červnu 2013 se stala mediální hvězdou maminka Saša, která porodila ve třicátém týdnu těhotenství zdravá paterčata. Všichni jsme o nich mluvili jako o „prvních českých paterčatech“ a věřili  jsme tomu, že jsou opravdu první, protože v dostupných statistických ročenkách jsme nenašli žádný záznam o tom, že by tomu mohlo být jinak.

Continue reading

Číst článek

Poskytování kvalitních služeb rané péče o děti

10.10.2016

Melhuish Edward, University of Oxford
Syntetická zpráva Evropské komise (2016)

Systémy péče o děti zahrnují pracovní trh, rodičovskou dovolenou a politiky péče o děti. Je jasné, že některé země, včetně České republiky, ani zdaleka nedosahují cílů, doporučených v rámci  poskytování péče o děti. Systém raného vzdělávání a péče o děti (ECEC) má dvě hlavní funkce: pomoci rodičům zapojit se do trhu práce a podporovat vývoj dětí.

Continue reading

Číst článek
Kategorie FÓRUM sociální politiky.