Tematizace a konceptualizace sociálního zemědělství ve vztahu k sociálnímu podnikání, multifunkčnímu zemědělství a přístupům „green care“ v České republice

Eliška Hudcová

Téma sociálního zemědělství se objevuje v posledních letech v České republice na základě západoevropské inspirace i jako dobrá zkušenost a také vzhledem k dynamickému rozvoji sociálního  podnikání v evropském i českém kontextu. Ukazuje se ale také jako udržitelná praxe fungující v rámci multifunkčního zemědělství, inovativních přístupů v sociální integraci především ve  venkovských oblastech, a v rámci alternativních způsobů výkonu sociální práce. Tento článek je příspěvkem k tematizaci sociálního zemědělství v České republice, kde mu doposud byla věnována  malá pozornost. Klade si za cíl přiblížit českému čtenáři obsah tohoto konceptu a představit naši dosavadní zkušenost na základě shrnutí výsledků studie „Možnosti využití konceptu sociálního  zemědělství v politikách sociálního začleňování ve venkovském prostředí“, která byla zpracována v roce 2015 pro Agenturu pro sociální začleňování, Úřad Vlády ČR. Zároveň je tento koncept  vztažen k sociálního podnikání, které popisuje komplexní realitu organizací, jejichž ústřední motivací je poskytování služeb a zboží sloužících veřejně prospěšnému účelu.

Hudcová, Eliška, Tematizace a konceptu. soc. zemědělství ve vztahu k soc. podnikání, multifun. zeměděl. a přístupům „green care“ v České republice. FSP,_č. 5, 2016
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .