Analýza faktorů ovlivňujících úspěšnost integračního programu v obci se sociálně vyloučenou lokalitou – případová studie

Jan Vašat

Abstrakt
Text představuje výsledky případové studie úspěšnosti vybraného programu, který je zaměřen na integraci obce a její sociálně vyloučené lokality. Hlavním cílem studie byla analýza působení  charakteristik programu a charakteristik prostředí na úspěšnost programových snah o integraci obce a její sociálně vyloučené lokality. „Sociálně vyloučená lokalita“ mne tedy zajímá jako jedna ze  dvou vzájemně rozpojených entit. První nese označení sociálně vyloučená lokalita, druhou představují ostatní části obce, které nenesou nálepku „sociálně vyloučená lokalita“. Obě entity jsou  odděleny procesem dezintegrace. Nebudu se zde ale zabývat ani procesem sociálního vylučování (exkluze), ani sociálním začleňováním (inkluzí). Pojmy exkluze a inkluze se týkají větší či menší  dostupnosti příležitostí pro jedince a „sociálně vyloučená lokalita“ je z tohoto hlediska sociálním uskupením, které sestává z jedinců s omezeným přístupem k příležitostem. Věnovat se budu  procesu integrace, tedy více či méně úspěšnému, vzájemnému propojování dvou dosud sociálně rozpojených, výše zmíněných částí obce.

Klíčová slova: integrační program, sociálně vyloučená lokalita, integrace, dezintegrace, úspěšnost

Vašat, Jan, Analýza faktorů ovlivňujících úspěšnost integračního prog. v obci se sociálně vyloučenou lokalitou - případová studie. FSP,_č. 1, 2017
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .