FÓRUM sociální politiky – 1/2017

FÓRUM sociální politiky

odborný recenzovaný časopis

1/2017

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

před nedávnem jsem Vám na tomto místě přála krásné vánoce a šťastný nový rok, ale čas běží a my za sebou máme již více než měsíc nového roku a setkáváme se u prvního čísla našeho časopisu. Na úvod pro  Vás mám dvě zprávy, jednu dobrou a jednu horší (záměrně nepíši špatnou). Po deseti ročnících vydávání časopisu jsme se rozhodli zvýšit cenu jednoho čísla z 50 Kč na 60 Kč. Vzhledem k tomu, že jde o první  zvýšení ceny za deset let vydávání, věřím, že u Vás najde pochopení. To byla ta horší zpráva. Dobrou zprávou je, že se i nadále budeme snažit, aby obsah časopisu byl kvalitní a aktuální. I z tohoto důvodu  naleznete u recenzovaných článků kromě obvyklých informací o autorovi či autorech také fotografii autora.
Věřím, že jste kromě již zmiňovaných vánoc a silvestra ve zdraví přežili i letošní zimu, která po letech byla konečně zase tou ladovskou zimou, se spoustou sněhu a mrazivých dní. Bylo to fajn, ale já už se opravdu  moc těším na jaro. Až zase odložíme teplé kabáty, budeme moci vyrazit do přírody, dát si něco dobrého na zahrádce oblíbené restaurace. No, už aby to bylo, i když březen za kamna vlezem, duben..., vždyť to  znáte sami. Doufám, že v dalším čísle časopisu nebudu bědovat nad rozmary počasí.

[...]

Vaše Hana Roztočilová
šéfredaktorka

Principy veřejného financování služeb sociální péče v ČR – reflexe a návrhy systémových změn

12.2.2017

Petr Vojtíšek

Abstrakt
Nastavení veřejnoprávní solidarity v systému sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením je ústředním tématem tohoto textu, který je výrazně zkrácenou verzí výstupů  disertační práce autora1. Téma systematicky zapadá do oblasti sociální ochrany obyvatel ČR, konkrétně do soustavy sociální pomoci. Sociální pomoc se uvnitř člení ještě na dávky sociální péče  (dávky pro osoby se zdravotním postižením, systém hmotné nouze) a sociální služby, které jsou předmětem zájmu tohoto článku. Systém sociálních služeb je z pohledu sociálněpolitických nástrojů výjimečný svým charakterem – jedná se o konání ve prospěch potřebných osob. Sociální služby zahrnují množství cílových skupin a typů služeb, článek je zaměřen na pole služeb sociální péče.  Důvodem aktuálnosti tématu jsou demografické prognózy, změny ve struktuře a funkcích moderní rodiny, rozsah povinností sociálních států tváří v tvář jejich ekonomické kondici, efektivita  veřejných služeb a nestátních subjektů. Cílem článku je na základě reflexe současného systému financování předložit návrh systémových opatření pro úpravu veřejnoprávní solidarity v sociálních  službách (konkrétně službách sociální péče) v ČR.

Klíčová slova: veřejnoprávní solidarita, služby sociální péče, nestátní neziskové organizace, financování sociálních služeb, deregulace sociálních služeb

Continue reading

Číst článek

Analýza faktorů ovlivňujících úspěšnost integračního programu v obci se sociálně vyloučenou lokalitou – případová studie

12.2.2017

Jan Vašat

Abstrakt
Text představuje výsledky případové studie úspěšnosti vybraného programu, který je zaměřen na integraci obce a její sociálně vyloučené lokality. Hlavním cílem studie byla analýza působení  charakteristik programu a charakteristik prostředí na úspěšnost programových snah o integraci obce a její sociálně vyloučené lokality. „Sociálně vyloučená lokalita“ mne tedy zajímá jako jedna ze  dvou vzájemně rozpojených entit. První nese označení sociálně vyloučená lokalita, druhou představují ostatní části obce, které nenesou nálepku „sociálně vyloučená lokalita“. Obě entity jsou  odděleny procesem dezintegrace. Nebudu se zde ale zabývat ani procesem sociálního vylučování (exkluze), ani sociálním začleňováním (inkluzí). Pojmy exkluze a inkluze se týkají větší či menší  dostupnosti příležitostí pro jedince a „sociálně vyloučená lokalita“ je z tohoto hlediska sociálním uskupením, které sestává z jedinců s omezeným přístupem k příležitostem. Věnovat se budu  procesu integrace, tedy více či méně úspěšnému, vzájemnému propojování dvou dosud sociálně rozpojených, výše zmíněných částí obce.

Klíčová slova: integrační program, sociálně vyloučená lokalita, integrace, dezintegrace, úspěšnost

Continue reading

Číst článek

Financování sociálních podniků

12.2.2017

Kateřina Legnerová, Marie Dohnalová

Abstrakt
Autorky příspěvku vycházejí z teoretického konceptu teorie závislosti na zdrojích (Pfeffer a Salancik, 1978)1 a z několikaletých vlastních výzkumů sociálních podniků, které realizují s využitím  mezinárodní metodiky. Teorie závislosti na zdrojích pracuje s třemi předpoklady: záleží na sociálním kontextu, organizace vyvíjejí strategie, které jim pomáhají udržet svoji autonomii a cíle, a moc  je důležitá pro pochopení, proč organizace jednají určitými způsoby (Davis, Cobb, 2010)2. Sociální podniky jsou u nás relativně novými ekonomickými subjekty. Jsou soukromé a ve svých  aktivitách sledují nejen ekonomický, ale také sociální a environmentální cíl. Jsou to částečně obchodní společnosti, družstva a také některé nestátní neziskové organizace. S využitím mezinárodní  metodiky evropské výzkumné společnosti EMES (Defourny, 2001)3 autorky příspěvku dospěly k závěru, že v sociálních podnicích dochází ke kombinaci finančních zdrojů a že motivací pro sociální podnikání nestátních neziskových organizací je možnost mít vlastní zdroje. Tím potvrzují teorii závislosti na zdrojích zejména v předpokladu, že vlastní financování pomáhá udržovat autonomii a  může ovlivňovat jednání organizace.

Klíčová slova: sociální ekonomika, sociální podnikaní, sociální podniky, znevýhodněné skupiny, trh práce, sociální integrace

Continue reading

Číst článek

Nejvýznamnější překážky uplatnění osob po výkonu trestu odnětí svobody na trhu práce

12.2.2017

Pavel Bareš, Jiří Mertl

Velmi nízká možnost uplatnění na trhu práce a vysoká míra nezaměstnanosti u osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody (dále jen „propuštěné osoby“, „osoby s trestní minulostí“2)  představuje společně s vysokou zadlužeností (případně předlužeností) jeden z hlavních důvodů, které značně komplikují možnost návratu (reintegrace) těchto osob do společnosti.3

Continue reading

Číst článek

Sociální práce zajišťovaná obecními a krajskými úřady v přenesené působnosti

12.2.2017

Jana Havlíková

Zatímco sociální služby zajišťují obce a kraje v rámci své samostatné působnosti, činnosti sociální práce byly těmto subjektům svěřeny v působnosti přenesené; konkrétně obecním úřadům obcí s  rozšířenou působností (dále „ORP“) a krajským úřadů (dále „KÚ“) zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a obcím s pověřeným obecním úřadem (dále  „obce s POU“) a rovněž ORP zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o model „smíšené územní správy“.

Continue reading

Číst článek

Multidisciplinarita v příspěvku na péči

12.2.2017

Olga Hubíková

V březnu až listopadu 2016 byl brněnským výzkumným týmem VÚPSV, v. v. i pod vedením prof. Libora Musila realizován projekt TB05MPSV007 Multidisciplinarita v posuzování nároku na  příspěvek na péči. Zadavatelem projektu bylo MPSV a výsledky projektu budou zadavatelem využity při jeho metodické a koncepční činnosti v oblasti rozvoje posudkové praxe u příspěvku na péči.

Continue reading

Číst článek

Rovnost příležitostí z pohledu rodinné politiky

12.2.2017

Petra Michalová

Národní centrum pro rodinu se veřejné diskuse o rovných příležitostech účastní už řadu let. Během těch let se ale pojetí konceptu značně proměnilo a je důvodné se domnívat, že pod pojmem  „rovné příležitosti“ si každý představí něco trochu jiného. Tento vývoj se nakonec stal impulsem k uspořádání semináře „Rovnost příležitostí z pohledu rodinné politiky“, který proběhl 20. 9. 2016  v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Seminář se konal pod záštitou poslankyň Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR paní Pavly Golasowské, Jitky Chalánkové a Niny  Novákové a spolu s Národním centrem pro rodinu ho pořádala Asociace center pro rodinu.

Continue reading

Číst článek
Kategorie FÓRUM sociální politiky.