Sociokulturní problematika žen v managementu hotelových služeb se zaměřením na rovné příležitosti

Marek Merhaut

Cílem předloženého článku je na základě empirických šetření a analýz zhodnotit specifika managementu hotelových zařízení ve vztahu k ženám za podmínek, kdy se na jedné straně globalizace  hotelového průmyslu projevuje akcelerací nové techniky (nových technologií, automatizací, elektronizací), na druhé straně se musí vyrovnávat s dopady ekonomické krize a překonávat její  důsledky v době ekonomické recese. Předložený článek se zabývá problematikou postavení žen v odvětví hotelnictví a gastronomie na základě provedeného empirického šetření. Předmětné  empirické šetření zaměřené na genderovou politiku probíhalo v průběhu let 2012−2015, kdy jsem svoji pozornost zaměřil na primární a sekundární zdroje získané od personálních manažerů  dotazovaných hotelových zařízení.

Merhaut, Marek, Sociokulturní problem. žen v manag. hotelových služeb se zaměřením na rovné příležitosti. FSP,_č. 2, 2017
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .