Z výsledků výzkumu v roce 2016

V r. 2016 byl vodítkem vědeckovýzkumné činnosti VÚPSV, v. v. i. „Plán výzkumné činnosti na r. 2016“. Plán byl zaměřen na řešení aktuálních otázek vývoje sociálního systému v naší zemi s  přihlédnutím k prioritám vedení MPSV v tomto období. Jeho východiskem byl materiál „Dlouhodobý koncepční rozvoj VÚPSV, v. v. i. v letech 2011−2017“. S tematickým zaměřením výzkumu i  získanými poznatky seznamuje následující text.

Z výsledků výzkumu v roce 2016. FSP,_č. 2, 2017
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .