Probační dům jako možnost realizace podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody s dohledem

Kateřina Cilečková, Adéla Stodůlková

Převážně teoretický článek se zabývá podmíněným propuštěním z výkonu trestu odnětí svobody s dohledem a možnostmi sociální práce s podmíněně propuštěnými osobami. Jsou zde zmíněna  teoretická východiska přístupů retributivní i restorativní justice, negativní i pozitivní stránky obou variant. Dále se věnuje postavení a úkolům Probační a mediační služby jako speciálnímu orgánu,  jež ve své činnosti sdružuje zvláštní prvky sociální práce a způsoby řešení trestné činnosti. Navazují informace o procesu podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody z hlediska  jednotlivých aktérů tohoto procesu. Závěr statě pojednává o Pilotním projektu Probační dům, který realizovala ostravská nezisková organizace Nová šance, z. s., s cílem rozšířit okruh osob, které  mohou být podmíněně propuštěny. Záměrem projektu bylo poskytnout klientům v rámci sociální práce bezpečný přechod z vysoce kontrolovaného života ve věznici do mnohdy náročného života  na svobodě, dále zejména integrace a resocializace mužů po výkonu trestu odnětí svobody zpět do společnosti, podpora a pomoc při dosažení cílů těchto osob a ochrana společnosti před recidivou  a bezdomovectvím. Do blízké budoucnosti existenci probačních domů předpokládá strategický program Ministerstva spravedlnosti České republiky Koncepce vězeňství do roku 2025.

Cilečková, Kateřina, Probační dům jako možnost realiz. podmíněn. propuš. z výkonu trestu odnětí svobody s dohledem. FSP,_č. 3, 2017
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .