Rodinná politika na Slovensku zameraná na podporu rodín s nezaopatrenými deťmi

Daniel Gerbery

Abstrakt
Štúdia ponúka analytický pohľad na rodinnú politiku na Slovensku a na jej súvislosti. Zameriava sa na opatrenia vo vzťahu k rodinám s nezaopatrenými deťmi a na nich demonštruje výzvy a  problémy, ktorým rodinná politika musí čeliť. S využitím komparatívnych dát najprv identifikuje sociálno-ekonomický kontext rodinnej politiky, s dôrazom na dopady rodičovstva na  zamestnanosť, ekonomickú situáciu domácností a na využívanie služieb starostlivosti o deti. Následne kriticky nasvecuje najdôležitejšie opatrenia vo vzťahu k rodinám s deťmi, pričom si
všíma napätie medzi deklarovanými cieľmi opatrení a ich schopnosťou reagovať na reálne spoločenské výzvy. Následne je pozornosť venovaná názorom verejnosti, ktoré sú „testom“  predpokladanej efektivity rodinno-politických opatrení, a to v tom zmysle, že ukazujú, do akej miery sa intervencie do života rodín môžu stretávať so súhlasom, podporou obyvateľstva alebo s  oportunistickým a odmietavým správaním. Údaje o názoroch verejnosti využívame aj na dokreslenie okruhu problémov, ktorým by sa rodinná politika mala venovať. V záverečnej časti sú  formulované zhrnutia, s prepojením na súčasnú diskusiu o rodinnej politike na Slovensku.

Kľúčové slová: rodinná politika, rodiny s deťmi, dopady rodičovstva, sociálne začlenenie

Gerbery, Daniel, Rodinná politika na Slovensku zameraná na podporu rodín s nezaopatrenými deťmi. FSP,_č. 4, 2017
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .