Pohled sociálních pracovníků agendy příspěvku na péči a posudkových lékařů na vybrané aspekty stávající posudkové praxe v příspěvku na péči

Olga Hubíková, Jana Havlíková

V roce 2016 proběhl výzkumný projekt TB05MPSV007 zaměřený na posudkovou praxi v agendě příspěvku na péči (dále jen „PnP“) s cílem navrhnout variantní řešení posuzování nároku na PnP,  který by vedl k posílení multidisciplinarity v posudkové praxi. Zadavatelem projektu i uživatelem jeho výstupů je MPSV. Projekt byl realizován brněnským týmem VÚPSV, v. v. i. Souhrnná  informace o cílech projektu, způsobu vymezení základních pojmů, postupu řešení a realizovaných výzkumných činnostech a o hlavních výstupech z projektu, byla předmětem samostatného textu  (Fórum sociální politiky, 2017/1, str. 28−30).

Hubíková, Olga, Pohled soc. prac. agendy příspěvku na péči a posud. lékařů na vybrané aspekty stávající posud. praxe v příspěvku na péči. FSP,_č. 5, 2017
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .