Připravenost sociálních pracovníků v terénních službách pro práci s rodiči s mentálním postižením

Zdeňka Adamčíková, Jana Bernoldová, Iva Strnadová, Martin Chvál

Abstrakt
Podpora poskytovaná sociálními pracovníky hraje v případě rodičů s mentálním postižením v jejich životě stěžejní roli a může společně s dalšími činiteli ovlivnit úspěšné či neúspěšné zvládání  rodičovství. Kvalitu podpory ovlivňuje celá řada aspektů, a proto bylo cílem výzkumu tyto aspekty podrobit analýze. Autoři výzkumu analyzovali zejména znalosti a profesní přípravu pomáhajících  pracovníků poskytujících služby v terénu, jejich zkušenosti z praxe, postoje a vzdělávací potřeby. Výzkum ukázal, že sociální pracovníci běžně spolupracují s cílovou skupinou rodičů s mentálním  postižením, ale sami vnímají značné rezervy ve svých znalostech a kvalitě profesní přípravy, což jim znesnadňuje poskytovat těmto rodinám adekvátní podporu. Své znalosti a dovednosti by ale  chtěli dále rozvíjet. Do výkonu jejich profese se rovněž promítají jejich postoje a praktické zkušenosti s rodiči s mentálním postižením, z nichž následně pramení výrazné obavy, že děti vyrůstající v  těchto rodinách budou ohroženy zanedbáváním péče. Autoři výzkumu se zabývali také tím, jaká podpora je rodinám v praxi nabízena. Jednou z opomíjených oblastí je podpora při obhajobě  rodičovských práv, která je ale pro rodiče s mentálním postižením klíčová, vzhledem k tomu, že v cca 50 % případů (Emerson a kol., 2005; Tarleton et al., 2006) bývají zbaveni rodičovské  odpovědnosti.

Klíčová slova: mentální postižení, terénní služba, rodičovství, sociální pracovník, znalosti, postoje, vzdělávací potřeby

Adamčíková, Zdeňka, Připravenost soc. pracovníků v terénních službách pro práci s rodiči s mentálním postižením. FSP,_č. 5, 2017
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .