Zhodnocení reformy systému veřejných služeb zaměstnanosti z perspektivy změn ve způsobu jeho řízení a správy

Pavel Horák

Abstrakt
V předkládaném příspěvku se pokusíme na základě široké škály kvantitativních a kvalitativních dat komplexně zhodnotit průběh reformy veřejných služeb zaměstnanosti v ČR na jejím začátku, v průběhu a po jejím skončení mezi lety 2011 až do první poloviny roku 2016 z perspektivy  změn ve způsobu jejího řízení a správy (governance). Získané informace o změnách způsobu koordinace, kooperace a rozdělení pravomocí v nově transformovaném systému krátce doplňujeme o poznatky, které se týkají změn v oblasti personálních, finančních a technologických kapacit,  spolupráce a partnerství mezi státními a nestátními aktéry a rozsahu a způsobu využívání evropských peněz v české politice zaměstnanosti. V závěru shrnujeme klíčová zjištění a srovnáváme změny v oblasti řízení a správy nově reformovaného systému veřejných služeb zaměstnanosti v  ČR se zahraničními trendy.

Klíčová slova: reformy veřejného sektoru, sociální reformy, veřejné služby zaměstnanosti, governance, nezaměstnanost.

Horák, Pavel, Zhodno. reformy sys. veřejných služeb zaměst. z perspektivy změn ve způsobu jeho řízení a správy. FSP,_č. 1, 2018
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .