Z výsledků výzkumu v roce 2017

V r. 2017 byl vodítkem vědeckovýzkumné činnosti VÚPSV, v. v. i. „Plán výzkumné činnosti na r. 2017“. Plán byl zaměřen na řešení aktuálních otázek vývoje sociálního systému v naší zemi s přihlédnutím k prioritám vedení MPSV v tomto období. Jeho východiskem byl materiál  „Dlouhodobý koncepční rozvoj VÚPSV, v. v. i. v letech 2011−2017“. S tematickým zaměřením výzkumu i získanými poznatky seznamuje následující text.

Z výsledků výzkumu v roce 2017. FSP,_č. 2, 2018
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .