FÓRUM sociální politiky – 4/2018

FÓRUM sociální politiky

odborný recenzovaný časopis

4/2018

Milé čtenářky, milí čtenáři,

prázdniny a dovolené jsou v plném proudu a vlna letošních veder nám dává obzvlášť zabrat. Pro ty, kteří mohou tyto dny trávit u vody, je to zcela jistě úžasné, pro nás ostatní je to utrpení, stejně jako pro přírodu. Nezbývá než doufat, že horka skončí a svlaží nás déšť.

[...]

Vaše Hana Roztočilová
šéfredaktorka

Retrospektivní modelová mikroekonomická analýza důchodového valorizačního mechanismu v období 2006−2017

13.8.2018

Jiří Vopátek

Abstrakt
Příspěvek se zabývá problematikou valorizace řádně přiznané důchodové dávky v roce 2005 v pěti modelových situacích předdůchodového příjmu z pohledu důchodového systému ČR. Analýza dokládá, že mezi rokem 2005 a 2017 nedošlo k významnému růstu reálné hodnoty postupně  valorizované důchodové dávky dle zákona o důchodovém pojištění, a to za situace jejího postupného nominálního zvyšování v jednotlivých modelových situacích. Příspěvek se tak zabývá problematikou nastaveného valorizačního mechanismu v období 2006−2017 z pohledu indexu  spotřebitelských cen za domácnosti spolu s porovnáním reálné hodnoty důchodové dávky dle indexu spotřebitelských cen za důchodce. Ve vzájemných souvislostech příspěvek upozorňuje na situaci, kdy reálná hodnota průměrné výše důchodové dávky vypočítaná pomocí statistických  údajů je vyšší než individuální reálná hodnota důchodové dávky. Poukazuje se tak na odlišný nominální a reálný vývoj mezi individuální důchodovou dávkou a jejím celorepublikovým průměrem.

Klíčová slova: předdůchodový příjem, řádný starobní důchod, valorizace, hodnota důchodové dávky, index spotřebitelských cen

Continue reading

Číst článek

Využití sociálně znevýhodněných zaměstnanců, aneb za jakých podmínek lze zaměstnávat osoby propuštěné z výkonu trestu v sektoru služeb

13.8.2018

Marek Merhaut, Eliška Suchá

Tento článek se zabývá tématem využití sociálně znevýhodněných zaměstnanců, zejména otázkou za jakých podmínek lze zaměstnávat osoby propuštěné z výkonu trestu v sektoru služeb tak, aby došlo k jejich plnohodnotné reintegraci do pracovního života. Článek se dále opírá o  teoretický výklad problematiky sociální deviace. Získání zaměstnání je pro osoby propuštěné z výkonu trestu jedním z nejdůležitějších faktorů, které určují kvalitu jejich budoucího života. Článek odpovídá na otázky: Co ztěžuje osobám propuštěným z výkonu trestu vstup na trh práce?  Jaké jsou v současné době na trhu práce podmínky pro zaměstnávání osob propuštěných z výkonu trestu?

Continue reading

Číst článek

Čtyřčata

13.8.2018

Klára Vítková Rulíková

V pondělí dne 11. 6. 2018 se v motolské porodnici narodila po patnácti letech čtyřčata. Holčičky Anežka, Monička, Klárka a chlapeček Ondra se narodili ve 32. týdnu těhotenství s váhami od 1400 do 1620 g. Děti jsou v pořádku, o maminku se stará tým odborníků. Mladá rodina bydlí v  bytě 3+1 v Hostivicích a kromě čtyřčátek má ještě dvouletého synka Vojtíška.

Continue reading

Číst článek

Workshop: Systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací a jejich využití při odměňování a ochraně zaměstnanců

13.8.2018

Lenka Říhová

Dne 25. 5. 2018 uskutečnil Výzkumný ústav práce a sociálních věcí workshop realizovaný v rámci dlouhodobého projektu Hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací a jejich využití při odměňování a ochraně zaměstnanců. Jeho hlavní obsahovou náplní bylo seznámení s cíli  a významem projektu, s poznatky a zkušenostmi získanými z jeho dosavadní realizací a získání zpětné vazby, názorů a připomínek účastníků workshopu k dosavadním výstupům a dalšímu zaměření výzkumu. V rámci workshopu byli účastníci seznámeni s významem klasifikací prací a  činností podle hledisek složitosti, odpovědnosti a namáhavosti a s jejich úlohou a využitím ve státní politice ochrany mzdy, při tvorbě systémů odměňování zaměstnanců v pracovním poměru a dalších skupin osob v obdobných vztazích. Workshopu se účastnili zástupci celé řady institucí,  například: MF ČR, MV ČR, MŠMT ČR, MPSV ČR, Kancelář veřejného ochránce práv, MHMP, ale i zástupci akademické sféry z ČVUT či VŠE.

Continue reading

Číst článek

V České republice vznikají první Centra pro rodinné pečující. Městům a obcím mohou ušetřit finanční prostředky a rodinám usnadnit orientaci v nabídce sociálních a zdravotních služeb

13.8.2018

Jana Tiahan Wojtoňová

Probíhající profesionalizace sociálního i zdravotního sektoru, realizovaný výzkum i vývoj s sebou nese i problémy, na něž je potřeba reagovat v systému sociální i zdravotní péče. Prodlužování délky života a nárůst počtu osob starších 80 let má za důsledek, že současné kapacity ústavní  péče nejsou schopny adekvátně v čase a místě flexibilně reagovat. Dalším významným problémem je opomíjení potřeb rodinných pečujících. Tuto skutečnost potvrzuje i přehled vyplácených příspěvků na péči (PnP). V roce 2016 bylo vyplaceno celkem 349,7 tis. příspěvků na péči, z toho  252,3 tis. příjemců PnP nemělo uvedeného registrovaného poskytovatele sociálních služeb, pouze 28 % příjemců PnP využívá registrovanou sociální službu. Rodina zabezpečuje péči až v 72 % případů.

Continue reading

Číst článek

Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016−2025

13.8.2018

Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016−2025 je základní rámcový dokument sociální politiky České republiky, který navazuje na Národní strategii rozvoje sociálních služeb na rok 2015 a přináší střednědobý výhled na systém sociálních služeb v širším kontextu.  Strategie vznikla v průběhu roku 2015 za účasti široké skupiny expertů v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí. Zadavatelem tvorby této strategie je vláda ČR.

Continue reading

Číst článek
Kategorie FÓRUM sociální politiky.