Retrospektivní modelová mikroekonomická analýza důchodového valorizačního mechanismu v období 2006−2017

Jiří Vopátek

Abstrakt
Příspěvek se zabývá problematikou valorizace řádně přiznané důchodové dávky v roce 2005 v pěti modelových situacích předdůchodového příjmu z pohledu důchodového systému ČR. Analýza dokládá, že mezi rokem 2005 a 2017 nedošlo k významnému růstu reálné hodnoty postupně  valorizované důchodové dávky dle zákona o důchodovém pojištění, a to za situace jejího postupného nominálního zvyšování v jednotlivých modelových situacích. Příspěvek se tak zabývá problematikou nastaveného valorizačního mechanismu v období 2006−2017 z pohledu indexu  spotřebitelských cen za domácnosti spolu s porovnáním reálné hodnoty důchodové dávky dle indexu spotřebitelských cen za důchodce. Ve vzájemných souvislostech příspěvek upozorňuje na situaci, kdy reálná hodnota průměrné výše důchodové dávky vypočítaná pomocí statistických  údajů je vyšší než individuální reálná hodnota důchodové dávky. Poukazuje se tak na odlišný nominální a reálný vývoj mezi individuální důchodovou dávkou a jejím celorepublikovým průměrem.

Klíčová slova: předdůchodový příjem, řádný starobní důchod, valorizace, hodnota důchodové dávky, index spotřebitelských cen

Vopátek, Jiří, Retrospektivní modelová mikroekonom. analýza důchod. valoriz. mechanismu v období 2006−2017. FSP,_č. 4, 2018
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .