Workshop: Systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací a jejich využití při odměňování a ochraně zaměstnanců

Lenka Říhová

Dne 25. 5. 2018 uskutečnil Výzkumný ústav práce a sociálních věcí workshop realizovaný v rámci dlouhodobého projektu Hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací a jejich využití při odměňování a ochraně zaměstnanců. Jeho hlavní obsahovou náplní bylo seznámení s cíli  a významem projektu, s poznatky a zkušenostmi získanými z jeho dosavadní realizací a získání zpětné vazby, názorů a připomínek účastníků workshopu k dosavadním výstupům a dalšímu zaměření výzkumu. V rámci workshopu byli účastníci seznámeni s významem klasifikací prací a  činností podle hledisek složitosti, odpovědnosti a namáhavosti a s jejich úlohou a využitím ve státní politice ochrany mzdy, při tvorbě systémů odměňování zaměstnanců v pracovním poměru a dalších skupin osob v obdobných vztazích. Workshopu se účastnili zástupci celé řady institucí,  například: MF ČR, MV ČR, MŠMT ČR, MPSV ČR, Kancelář veřejného ochránce práv, MHMP, ale i zástupci akademické sféry z ČVUT či VŠE.

Říhová, Lenka, Workshop_Syst. hodnoc. složit., odpověd. a namáhav. prací a jejich využití při odměň. a ochraně zaměst.. FSP,_č. 4, 2018
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .