Sociokulturní přístup managementu k etickému podnikání

Marek Merhaut

Článek se zabývá sociokulturním přístupem managementu k etickému podnikání. Etika v podnikání je v současné době velmi důležité téma, přičemž i zákazníci si začínají všímat toho, jakým způsobem společnosti realizují svoji společenskou odpovědnost a etický přístup se stává jedním  z faktorů úspěšnosti podniků. Cílem tohoto článku je analyzovat postoje managementu k dodržování etických principů v chování vůči zaměstnancům. Článek přináší základní postoje zaměstnanců nadnárodních firem k etickému chování managementu a nastavení firemní kultury, ve  které pracují. K dosažení cíle jsou využity metody analýzy a dotazníkového šetření. Článek se primárně věnuje sektoru služeb a předmětem zájmu jsou zde specificky velké skupiny, které mají mezinárodní přesah svých služeb, mají dostatečné zdroje pro tvorbu etického řízení, sociální  odpovědnosti vůči oblastem, kde působí a jejichž působení by mělo především obsahovat snahu být příkladem ostatním menším společnostem v oblasti pozitivní a etické podnikové kultury.

Merhaut, Marek, Sociokulturní přístup managementu k etickému podnikání. FSP,_č. 5, 2018
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .