Nová publikace VÚPSV

Hubíková, Olga
Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 
Praha: VÚPSV, v. v. i., 2018. 101 s., lit., obr., tab. – ISBN 978-80-7416-334-0

Předmětem předkládané studie je na základě rozsáhlého souboru kvalitativních a kvantitativních dat zmapovat možnosti a limity uplatňování case managementu (CM) v sociální práci na obecních úřadech v pomoci klientům v různých typech situací spojených s potřebou či poskytováním dlouhodobé péče. Výzkum se soustředil jednak na otázku, do jaké míry a v jaké podobě je v současné době sociální práce zaměřená na situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech etablována; dále pak na zkušenosti a povědomí o metodě CM u sociálních pracovníků obecně a specificky pak v pomoci klientům v situaci dlouhodobé péče. Součástí studie je i rozšířená teoretická podkapitola zabývající se různými pojetími, modely a postupy CM. Část věnovaná CM dále obsahuje podrobnou prezentaci empirických poznatků orientovaných na různé aspekty využívání CM, včetně podmínek pro uplatňování této metody. Závěrečná syntéza poznatků představuje zavádění sociální práce se situacemi dlouhodobé péče a metody CM jako dvojí inovaci a zahrnuje i soubor základních doporučení týkajících se podmínek a předpokladů pro implementaci CM do sociální práce zaměřené na situace dlouhodobé péče na obecních úřadech.

Kategorie Aktuality CZ.