Sčítání osob bez domova

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. připravuje pro MPSV ČR v rámci projektu „Výzkum bezdomovecké populace v ČR s přihlédnutím k ekonomické aktivitě v závislosti na fázích životního cyklu“ (viz https://old.rilsa.cz/projekty/?id=325) první celorepublikové sčítání osob bez domova, které proběhne ve spolupracujících obcích různé velikosti ve druhém dubnovém týdnu, ve dnech 8. – 14. 4. 2019.

Do sčítání bude zapojeno zhruba 250 měst a obcí z 13 krajů v ČR. Z největších měst se jedná o Prahu, Brno, Ostravu, Plzeň, Hradec Králové, Olomouc a Ústí nad Labem.

Sčítány budou kategorie osob „bez střechy a bez bytu“ podle mezinárodní typologie ETHOS. Konkrétně se jedná o kategorie: 1. osoby přežívající venku, 2. osoby v noclehárnách pro bezdomovce, 3. osoby v azylových domech a obecních ubytovnách pro bezdomovce. Sčítání osob bez domova bude realizováno jak v zařízeních poskytujících sociální služby pro tuto cílovou skupinu (nízkoprahová denní centra, noclehárny, azylové domy), tak i na území sčítacích okrsků se zaměřením na lokality obývané cílovou skupinou. Sčítání proběhne ve 13 krajích ČR (Liberecký kraj se do Sčítání nezapojí). Pro získání uceleného obrazu terénní sběr dat doplní paralelně získané údaje z nemocnic a věznic o počtech osob bez domova aktuálně v nich pobývajících.

Sběr dat v terénu provedou vyškolení sociální pracovníci, kteří mají požadované kompetence pro práci s touto cílovou skupinou.

Cílem sčítání je přinést první komplexnější informace o velikosti a struktuře populace osob bez domova. Výstupy využije MPSV ČR při tvorbě nové Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR.

První výsledky ze Sčítání osob bez domova 2019 budou k dispozici v létě tohoto roku.

V květnu na výše uvedené sčítání naváže podrobnější kvantitativní šetření („Výzkum populace osob bez domova 2019“), jehož cílem bude doplnit již získané údaje o další poznatky o životním stylu sledované cílové skupiny, tedy informace o chování, potřebách, využívání sociálních služeb a životních trajektoriích osob bez domova.

Kategorie Aktuality CZ.