FÓRUM sociální politiky – 2/2019

FÓRUM sociální politiky

odborný recenzovaný časopis

2/2019

Milé čtenářky, milí čtenáři,

přinášíme Vám nové, jarní číslo našeho časopisu. Příroda se už probudila ze zimního spánku a před námi jsou nejdůležitější křesťanské svátky a zároveň svátky jara, Velikonoce. Jako křesťanský svátek jsou Velikonoce oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista, vedle toho jsou ale také obdobím lidových tradic  spojených s vítáním jara. Věřím, že ať už tento svátek pojímáte jako svátek náboženský či jako oslavu jara, užijete si jej, budete se svojí rodinou a volný čas věnujete svým blízkým a třeba pobytu v přírodě. A možná Vám zbyde i chvíle času, který věnujete našemu časopisu.

[...]

Vaše Hana Roztočilová
šéfredaktorka

Integrační sociální podniky v kontextu potřeb politiky zaměstnanosti České republiky – případ Olomouckého kraje

12.4.2019

Ondřej Kročil, Miroslav Dopita, Richard Pospíšil

Abstrakt
Sociální podnikání není doposud v České republice legislativně ukotveným podnikatelským konceptem, přesto však sociální podniky nacházejí v českém ekonomickém prostředí své místo. Dle databáze Ministerstva práce a sociálních věcí působí v České republice přes 200 podniků  tohoto typu naplňující společensky prospěšné cíle, přičemž jedním z nich je zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce. V tomto případě hovoříme o tzv. integračních sociálních podnicích, jejichž zaměření se stalo předmětem předloženého výzkumu. Cílem autorů je vymezit  zastoupení integračních sociálních podniků mezi ostatními sociálními podniky ve vybraném regionu České republiky – v Olomouckém kraji, a určit jejich potenciál v kontextu politiky zaměstnanosti České republiky s ohledem na potřeby daného regionu. Pro dosažení tohoto cíle pracuje  výzkum s daty 16 podniků působících v Olomouckém kraji a vedených v databázi sociálních podniků Ministerstva práce a sociálních věcí. Získaná data jsou aplikována na údaje dostupné ze statistik Úřadu práce České republiky o počtech uchazečů o volná pracovní místa z řad  znevýhodněných osob na trhu práce a volných pracovních míst určených pro tyto osoby. Výzkum ukazuje, že většina zkoumaných podniků má integrační charakter, neboť se zaměřuje na zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce v požadované míře, přičemž se jedná zejména o  osoby se zdravotním postižením. Právě osoby se zdravotním postižením jsou skupinou, u které v případě Olomouckého kraje panuje vysoký převis nabídky nad poptávkou práce.

Klíčová slova: Integrační sociální podnik, politika zaměstnanosti, znevýhodněné osoby, trh práce

Continue reading

Číst článek

Nadějné vyhlídky? Péče o starší z perspektivy osob pečujících ve formální péči

12.4.2019

Hana Maříková

Abstrakt
V systému péče o starší se v České republice jako i v jiných evropských zemích prosazuje trend ke komodifikaci a marketizaci péče, k její decentralizaci a pluralizaci. Zavedením příspěvku na péči jako nástroje přímé platby za ni se mění postavení seniorů a seniorek v tomto systému i těch, kdo pečují. Zatímco důsledky zavedení nového modelu péče byly (přinejmenším částečně) zmapovány v oblasti neformální péče z perspektivy tzv. neformálních pečujících, chybí analýza pohledu osob poskytujících péči v oblasti tzv. formální péče, na niž se zaměřuje tento článek. Analýza  zkušenosti, percepce a reflexe systému péče o starší z perspektivy těch, kdo vykonávají péči jako své povolání v zaměstnavatelských organizacích poskytujících terénní či pobytové služby péče v různých krajích ČR, vychází z 27 polostrukturovaných rozhovorů provedených v letech  2016−2017 s touto skupinou osob. Článek se zaměřuje na zodpovězení otázky, jak tito lidé vnímají a hodnotí podmínky a možnosti pro výkon pečovatelského povolání, co podle nich znamená „dobrá péče“ a jaká je jejich preference péče ve stáří. Jejich pohled odkrývá jak některé  nezamýšlené důsledky nového systému péče o starší v oblasti formální péče, tak rovněž možnosti jeho rozvoje směrem k péči, kterou považují za „dobrou“.

Klíčová slova: formální péče o starší, marketizace péče, veřejné politiky péče o starší, Česká republika

Continue reading

Číst článek

Jednotlivé úrovně zaručené mzdy by se měly týkat i prací vykonávaných na základě dohody o provedení práce

12.4.2019

Lenka Říhová

Výše finančního ohodnocení za práci provedenou na základě Dohody o provedení práce či dohody o provedení pracovní činnosti by již neměla být určena pouze na základně kalkulace vlastního přínosu práce pro zaměstnavatele a aktuální výše minimální mzdy apod., ale především také  na základě příslušné úrovně zaručené mzdy. Jedná se o novinku, kterou by měla přinést plánovaná novela zákoníku práce. Nejnižší úrovně zaručení mzdy jsou dle § 3 nařízení vlády č. 567/2006 Sb. rozděleny na osm skupin prací, které jsou navzájem odstupňovány podle složitosti,  odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací.

Continue reading

Číst článek

Transformovat domovy pro seniory? Ne, budovat nová zařízení!

12.4.2019

Ladislav Průša

V posledních týdnech se opět stále hlasitě začíná hovořit o tom, že pobytové sociální služby je nutno transformovat. Tentokrát se však nejedná o transformaci služeb pro zdravotně handicapované osoby, ale otevřeně se hovoří o tom, že transformovat je nutno domovy pro seniory, že je  nutno je přeměnit na malá zařízení rodinného typu s maximální kapacitou 25 klientů. Nechci být považován za odpůrce nebo nepřítele transformace, samozřejmě souhlasím s každým opatřením, které přispěje ke zlepšení životních podmínek seniorů odkázaných vzhledem ke svému  nepříznivému zdravotnímu stavu na každodenní celodenní péči, ale položme si otázku: Bude schopen český senior náklady této péče uhradit?

Continue reading

Číst článek

Sociokulturní problematika managementu neziskového sektoru v kontextu sociálního marketingu

12.4.2019

Marek Merhaut, Karel Chadt

Pro veřejnost může být termín nezisková organizace (NO) zavádějící v tom smyslu, že negeneruje žádný zisk. Nezisková organizace ale může produkovat finanční zisk. Ten ovšem nesmí být rozdělen mezi její zaměstnance nebo zakladatele, ale musí být investován zpět do organizace,  jejího rozvoje a poslání. Finance v neziskovém sektoru tedy nejsou primárním cílem jeho pracovníků, zisk v přeneseném slova smyslu tu má etický rozměr, kterým je změna postoje nebo chování jednotlivce nebo společnosti.

Continue reading

Číst článek

Zákon o zaměstnanosti v číslech roku 2019

12.4.2019

Olga Bičáková

Jak se výše průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2018 a zvýšení minimální mzdy projeví v aplikaci zákona č. 435/2014 Sb., o zaměstnanosti a v poskytování dávek, příspěvků, náhrad a odvodů od 1. ledna 2019 je obsahem tohoto příspěvku.

Continue reading

Číst článek

Brněnské síťování je u konce

12.4.2019

Brno – Symbolickým uzavřením intenzivního dvouletého projektu Síťování pro rodiny byla konference konající se 21. března 2019 v Brně. Konferenci pořádala, stejně jako celý projekt, nezisková organizace RATOLEST BRNO, z. s. a sklidila úspěch mezi téměř 90 zúčastněnými sociálními pracovníky státní správy a neziskového sektoru. Mimo navázaných vztahů, nejvýznamnějším výstupem projektu zůstává web www.situjeme.cz.

Continue reading

Číst článek

Poskytování sociálních služeb v kontextu novely zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

12.4.2019

Cílem této informace je upřesnění role poskytovatelů sociálních služeb odborného sociálního poradentství při podávání návrhů na povolení oddlužení a poskytování dluhového poradenství. Materiál byl zpracován Ministerstvem práce a sociálních věcí ve spolupráci se zástupci  Ministerstva spravedlnosti.

Continue reading

Číst článek
Kategorie FÓRUM sociální politiky.