Nadějné vyhlídky? Péče o starší z perspektivy osob pečujících ve formální péči

Hana Maříková

Abstrakt
V systému péče o starší se v České republice jako i v jiných evropských zemích prosazuje trend ke komodifikaci a marketizaci péče, k její decentralizaci a pluralizaci. Zavedením příspěvku na péči jako nástroje přímé platby za ni se mění postavení seniorů a seniorek v tomto systému i těch, kdo pečují. Zatímco důsledky zavedení nového modelu péče byly (přinejmenším částečně) zmapovány v oblasti neformální péče z perspektivy tzv. neformálních pečujících, chybí analýza pohledu osob poskytujících péči v oblasti tzv. formální péče, na niž se zaměřuje tento článek. Analýza  zkušenosti, percepce a reflexe systému péče o starší z perspektivy těch, kdo vykonávají péči jako své povolání v zaměstnavatelských organizacích poskytujících terénní či pobytové služby péče v různých krajích ČR, vychází z 27 polostrukturovaných rozhovorů provedených v letech  2016−2017 s touto skupinou osob. Článek se zaměřuje na zodpovězení otázky, jak tito lidé vnímají a hodnotí podmínky a možnosti pro výkon pečovatelského povolání, co podle nich znamená „dobrá péče“ a jaká je jejich preference péče ve stáří. Jejich pohled odkrývá jak některé  nezamýšlené důsledky nového systému péče o starší v oblasti formální péče, tak rovněž možnosti jeho rozvoje směrem k péči, kterou považují za „dobrou“.

Klíčová slova: formální péče o starší, marketizace péče, veřejné politiky péče o starší, Česká republika

Maříková, Hana, Nadějné vyhlídky Péče o starší z perspektivy osob pečujících ve formální péči. FSP,_č. 2, 2019
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .