Strategické řízení lidských zdrojů ve VÚPSV, v. v. i.

Strategické řízení lidských zdrojů ve VÚPSV, v. v. i.

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná instituce (dále jen VÚPSV), z rozhodnutí a příkazu ředitelky (v návaznosti na výsledky hodnocení VÚPSV za r. 2018 a doporučení hodnoticí komise a zřizovatele – Ministerstva práce a sociálních věcí) zahájil (v rámci interních aktivit VÚPSV projektově řízených) tvorbu nástrojů a postupnou aplikaci jednotlivých prvků standardního strategického řízení lidských zdrojů (dále jen ŘLZ) ve VÚPSV.

Realizace tvorby systémově koncipovaných (institucionalizovaných a formalizovaných) principů, pravidel a nástrojů strategického ŘLZ, prostřednictvím řízené dokumentace, výrazným způsobem přispěje ke zlepšení úrovně a sjednocení při aplikaci jednotlivých oblastí práce s lidskými zdroji.

Hlavními oblastmi, na které je zaměřena pozornost, jsou:

  • Organizační uspořádání a systemizace pracovních míst
  • Plánování, získávání, výběr, přijímání a mobilita zaměstnanců
  • Hodnocení, rozvoj – kariéra a motivace zaměstnanců.

Zastřešujícím dokumentem hlavních oblastí je Kariérní řád identifikující politiku strategického ŘLZ, jejímž principem je komplexní přístup k zaměstnanci již od výběru a přijetí do zaměstnání, po celou dobu kariéry až do doby ukončení pracovně-právního vztahu k VÚPSV.

Tvorba a postupná implementace prvků strategického ŘLZ, po projednání s Radou VÚPSV, byla zahájena v průběhu 2. čtvrtletí 2019, formalizace hlavních dokumentů bude ukončena v závěru r. 2019.

Realizace aktivit je personálně primárně zabezpečena externí kapacitou; vedoucí zaměstnanci včetně dalších osob – zaměstnanců VÚPSV jsou do realizace aktivit velmi úzce zapojeni a pravidelně informováni. Součástí aktivit (kromě osvěty všem zaměstnancům VÚPSV) je také interní vzdělávání podporující rozvoj kompetencí výzkumných pracovníků, zejména vedoucích výzkumných pracovních skupin, v oblastech systémů a procesů strategického ŘLZ.

Mgr. Jaromíra Kotíková, v.r.

Ředitelka VÚPSV

Kategorie Aktuality CZ.