Vzdělání, dovednosti a mobilita

Magdalena Kotýnková

Anýžová, Petra − Večerník, Jiří (eds.): Vzdělání, dovednosti a mobilita. Zaměstnání a trh práce v České republice a evropských zemích. Praha: Karolinum, 2019, 276 stran, ISBN 978-80-246-4294-9.

Kniha se věnuje proměnám českého trhu práce, které se odehrávají ve specifickém kontextu končící industriální éry. Cílem autorů je prezentace odpovědí na závažné otázky zaměřené na mechanismy určující životní úspěch jednotlivců, který je ovlivněn především úspěchem na trhu  práce. Kniha se zabývá významem tradičně zkoumaných faktorů ovlivňujících postavení jedince na trhu práce, mezi které patří zejména délka formálního vzdělávání, věk, gender, odvětví, region apod. V neposlední řadě jsou zkoumány i non-kognitivní charakteristiky jako osobnostní  rysy, sebehodnocení, motivace či sociální kapitál jedince. Podle recenzentky se kniha komplexním výzkumem faktorů ovlivňujících postavení lidí na trhu práce zabývá velice zdařile.

Kotýnková, Magdalena, Vzdělání, dovednosti a mobilita. FSP,_č. 4, 2019
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .