FÓRUM sociální politiky – 6/2019

FÓRUM sociální politiky

odborný recenzovaný časopis

6/2019

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

zřejmě jste si všimli červeně uvedených letopočtů „1919−2019“ na obálce tohoto čísla Fóra sociální politiky: podruhé i takto připomínáme letošní 100. výročí resortního sociálně politického výzkumu v českých zemích, jehož současným nositelem je Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. (VÚPSV)  − vydavatel tohoto časopisu. Na konci nynějšího čísla najdete zprávu ze slavnostní prosincové konference, kterou VÚPSV spolupořádal se Senátem Parlamentu ČR. Přinesla ohlédnutí do historie a zejména diskusi o současnosti a dalším směřování Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí.

[...]

S přáním příjemně prožitých vánočních svátků a všeho dobrého do nového roku

Petr Šafařík
šéfredaktor

Sociální úrazové modely a české pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání

13.12.2019

Jaroslav Vostatek

Abstrakt
Provizorním řešením nekompatibility komunistického modelu náhrady škody při pracovních úrazech a nemocech z povolání s přechodem k tržní ekonomice po roce 1989 bylo zavedení zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech s jeho outsourcingem do  dvou soukromých pojišťoven. Volba sociálního modelu je sice věcí veřejné volby, leč součástí těchto procesů je i intenzívní lobbing. Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců z roku 2006 nenabyl účinnosti také proto, že nepřinesl systémové řešení problému. Příspěvek formuluje a  srovnává čtyři základní sociální úrazové modely a dále také existující české systémy nemocenského, důchodového a zdravotního pojištění. Výsledkem analýz je doporučení „rozpustit“ pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání do společně vybíraného pojistného na nemocenské a důchodové pojištění a dnešní úrazové dávky zčásti transformovat do zvýšených výměr nemocenských a důchodových dávek a zčásti úrazové dávky zrušit.

Klíčová slova: sociální úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání, sociální modely, české sociální zabezpečení, příspěvky na sociální zabezpečení

Continue reading

Číst článek

Řízení, správa a realizace politiky trhu práce v ČR v poreformním období a principy veřejné administrativy

13.12.2019

Pavel Horák

Abstrakt
V tomto příspěvku se snažíme zjistit, jaké faktory (principy veřejné administrativy, dostupné zdroje) a jakým způsobem ovlivnily minulý a současný způsob řízení, správy a realizace politiky trhu práce v jednotlivých regionech ČR od doby reformy její administrativy (2011) až po  současnost (2018). K zodpovězení těchto otázek jsme využili široké škály kvantitativních i kvalitativních zdrojů, zejména pak expertních rozhovorů. Výsledná zjištění ukazují, že současná politika trhu práce v ČR je významně ovlivněna některými z principů nového veřejného  managementu a nového veřejného vládnutí. Její administrativa se vyznačuje centralizovaným řízením a koordinací a zvýšenou kontrolou pracovníků, nákladů, poskytovaných nástrojů a jejich příjemců. Poměrně malý důraz byl doposud kladen na modernizaci Veřejných služeb  zaměstnanosti, občané nemají možnost participovat na tvorbě a realizaci politiky. V současnosti přetrvává předreformní trend spočívající v marketizaci služeb a v posilování partnerství mezi úřady a lokálními aktéry, které však plní ve většině regionů pouze informační, neinovativní  funkci.

Klíčová slova: řízení; správa; implementace; politika trhu práce; veřejné služby zaměstnanosti; veřejná administrativa; reformy veřejného sektoru.

Continue reading

Číst článek

Bariéry versus preferované formy rodičovství u neheterosexuální populace

13.12.2019

Hana Maříková, Marta Vohlídalová

Abstrakt
Článek se zaměřuje na analýzu bariér rodičovství u leseb, gayů a bisexuálních jedinců (LGB) a jejich preferencí cest k rodičovství. Využívá k tomu data z reprezentativního šetření provedeného v polovině roku 2019 na téma rodičovských tužeb a intencí osob s neheterosexuální identitou.  Získaná data za 377 LGB jedinců jsou komparována se specifickou skupinu 374 heterosexuálů a heterosexuálek. Analýza prokázala, že ačkoli je rodičovství silně spojeno převážně s heterosexuální a částečně i bisexuální identitou, nemalý počet osob s homosexuální identitou by se  rodičem stát chtěl. Hlavní bariéry rodičovství představují u LG jedinců zejména právní překážky (spolu s podporou blízkého sociálního okolí). Pro osoby s heterosexuální a částečně i bisexuální identitou je rodičovství spojeno zejména s rodičovstvím biologickým. Lesby a gayové jsou  mnohem vstřícnější k tzv. sociálnímu rodičovství. To otevírá otázku po některých možných legislativních úpravách podporujících rodičovství u této skupiny osob.

Klíčová slova: rodičovské tužby a intence, bariéry rodičovství, Česká republika, neheterosexuální populace

Continue reading

Číst článek

Nová sociálně-ekonomická agenda Evropské komise a postavení spotřebitelů

13.12.2019

Kryštof Kruliš

Komentář poukazuje na skutečnost, že do sociálně politické a ekonomické části programu nové předsedkyně komise Ursuly von der Leyenové se čitelně propsala snaha zavděčit se různým politickým frakcím v Evropském parlamentu a názorovým proudům od východu na západ a z jihu  na sever Evropské unie. Spolu s institucionálními mantinely to vede k technokratičtějšímu charakteru programu. Takovýto charakter však může být pro středně velké státy jako je Česká republika i výhodou. Závěr komentáře uvádí, že ve vztahu k postavení spotřebitelů jsou nově  akcentovanými prioritami nové Evropské komise informovanost spotřebitelů, a to zejména s ohledem na transformační procesy jak v environmentální oblasti, tak v oblasti přechodu na nové digitální technologie.

Continue reading

Číst článek

Unie, která si klade vyšší cíle − kritický pohled na vybrané kapitoly

13.12.2019

Pavel Janíčko, Ilona Švihlíková

Článek se věnuje některým aspektům programového prohlášení nové předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Kladně hodnotí její výroky o tom, že sociální Evropa je hlavním cílem EU, avšak připomíná, že tyto proklamace se často dostávají do rozporu s realitou, kdy se  spíše favorizuje konkurenceschopnost a flexibilita. Článek poukazuje například na rozpory v měnové a rozpočtové politice EU, zvláště u členů eurozóny. Dále je podrobena kritice nedostatečná vize, pokud jde o problematiku zdanění v EU, zejména v souvislosti s tzv. daňovými ráji.

Continue reading

Číst článek

Město Most – laboratoř přešlapů v sociálním začleňování

13.12.2019

Martin Šimáček

Most patří mezi města nejvíce zasažená sociálním vyloučením. Za posledních cca 20 let narostl počet sociálně vyloučených lokalit na šest, žije v nich více než 5 tisíc lidí. Za tímto nárůstem stojí především imigrace chudých lidí do města, která extrémně narostla po dokončení účelově  provedené privatizace městského bytového fondu. Pokud se má situace v sociálním vyloučení ve městě začít řešit, bude muset vedení města začít vykupovat byty, spravovat je a současně přijmout ambicióznější plán inkluze, s větší kapacitou sociálních služeb a dluhového poradenství.  Musí přitom získat adekvátní podporu také od vlády, která v podpoře městům se zátěžemi sociálního vyloučení doposud selhává.

Continue reading

Číst článek

Budoucnost zaměstnanosti v automobilovém průmyslu

13.12.2019

Jan Mertl

Jan Drahokoupil, Štefan Guga, Monika Martišková, Michal Pícl a Zoltán Pogátsa: The future of employment in the car sector.
Four country perspectives from Central and Eastern Europe. Friedrich-Ebert-Stiftung, 2019, 104 stran, ISBN 978-80-87748-50-3, http://www.fesprag.cz/news-list/e/the-future-of-employment-in-the-car-sector-four-country-perspectivesfrom-central-and-eastern-europe/

Recenzovaná publikace se věnuje perspektivám automobilového průmyslu ve střední a východní Evropě ve vazbě na digitalizaci, nástup nových technologií a očekávané změny v tomto odvětví. Diskutuje sociální dopady očekávaných procesů a význam automobilového průmyslu pro  národní hospodářství. Pozornost je věnována situaci zaměstnanců, jejich mzdovému ohodnocení a úloze kolektivního vyjednávání. Publikace je kvalitní sondou do problému a přináší řadu zajímavých tvrzení i schémat. Lze ji doporučit zájemcům o širší pochopení sociálně-ekonomického  rozměru průmyslových odvětví.

Continue reading

Číst článek

Měkké dovednosti (soft skills) a jejich význam pro český pracovní trh

13.12.2019

Magdalena Kotýnková

Balcar, Jiří: Soft Skills and theirs Importance on the Czech Labour Market, VŠB-TU Ostrava, Series on Advanced Economic Issues, 2018, 160 stran, ISBN 978-80-248-4245-5.

Předložená kniha je zaměřena na vyhodnocení významu tzv. měkkých dovedností (soft skills), na výkon a produktivitu zaměstnanců. V posledních letech provází tuto oblast řada diskusí podněcovaných hlavně zaměstnavateli, kteří mají zájem snížit náklady na rozvoj měkkých dovedností  u svých zaměstnanců a apelují na to, aby rozvoj měkkých dovedností byl realizován již v počátečním vzdělávání školského systému. Cílem knihy je proto poskytnout decizní sféře podklady pro rozhodnutí, zda se má rozvoj měkkých dovedností stát komplementární složkou počátečního  vzdělávání. Publikace předkládá výsledky výzkumu zaměřeného na kritické zhodnocení přínosů a proveditelnosti systematického rozvoje měkkých dovedností na českých školách. Dle recenzentky je kniha jedním z důležitých podnětů pro vytvoření budoucího systému vzdělávání.

Continue reading

Číst článek

Analýza sociálních a zdravotních služeb dlouhodobé péče v ČR

13.12.2019

Vladimír Barák

Wija Petr, Bareš Pavel a Jan Žofka: Analýza sociálních a zdravotních služeb dlouhodobé péče v ČR. Praha: Institut pro sociální politiku a výzkum, z. s., 2019, 248 stran, ISBN 978-80-907662-2-8, https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2019/09/Analyza-socialnich-a-zdravotnich-sluzeb-dlouhodobe-pece-v-CR.pdf

Recenze publikace Analýza sociálních a zdravotních služeb dlouhodobé péče v ČR vydané Institutem pro sociální politiku a výzkum. Autoři knihy se pokouší na základě dat nabídnout velmi podrobný pohled na uživatele, poskytovatele i legislativní zakotvení sociálních služeb. Analýza je  velmi povedená: nabízí nejen lokální pohled, ale i mezinárodní porovnání. Neposkytuje však predikci dalšího stavu, doporučení pro politické představitele ani shrnutí analýzy coby celku. Publikace je i přesto cenným příspěvkem do diskuze o plánování a realizaci sociální politiky státu.

Continue reading

Číst článek

Podnikové mzdové systémy jako základ transparentního a rovného odměňování zaměstnanců

13.12.2019

Drahomíra Zajíčková

Jedním z prostředků v odměňování nezbytným pro účinné uplatňování zásady rovného zacházení je i kvalitní a propracovaný podnikový mzdový systém. Zhodnocením dosavadních zkušeností i výsledků, pozitiv i problémů s podnikovými předpisy můžeme shrnout, že především užívané  stručné formulace nemohou zcela přesně vyjádřit věcný záměr odměňování a vyloučit tak různý výklad, čímž často umožňují faktické nedodržování příslušných ustanovení. Vnitropodnikový mzdový systém účinně funguje jako nástroj motivace a žádoucí mzdové diferenciac a  minimalizuje riziko nerovného odměňování tehdy, je-li důkladně propracovaný, pro zaměstnance srozumitelný a obsahuje-li objektivní kritéria posuzování zaměstnanců.

Continue reading

Číst článek

Mezinárodní vědecká konference RELIK 2019 – Reprodukce lidského kapitálu: vzájemné vazby a souvislosti

13.12.2019

Martin Holub

Zpráva referuje o 12. ročníku mezinárodní vědecké konference RELIK 2019 − Reprodukce lidského kapitálu: vzájemné vazby a souvislosti, která se uskutečnila ve dnech 7. a 8. listopadu 2019 na Vysoké škole ekonomické v Praze. Řada konferenčních příspěvků potvrdila, že demografické  stárnutí populace je pro společnost a zejména pro systémy sociálního zabezpečení výzvou, kterou se musí politická reprezentace zodpovědně zabývat, aby mohla být současná vysoká úroveň sociálního zabezpečení dlouhodobě udržitelná.

Continue reading

Číst článek
Kategorie FÓRUM sociální politiky.