Nová publikace VÚPSV

Kotíková, Jaromíra – Šťastnová, Pavlína

Projekce absolventů škol: Výpočet a výsledky /The projection of graduates: Calculation and outcomes

Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019. 125 s., obr. – ISBN 978-80-7416-350-0

Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce je součástí připravovaného systému predikcí potřeb trhu práce a jeho monitoringu, který propojuje národní a regionální úroveň a jehož výsledky reflektují i specifika regionálního vývoje.

Výchozím momentem tvorby projekce absolventů škol je vývoj vzdělávacího systému v předchozích letech a  demografický vývoj. Projekce vychází z vývoj počtu nově přijímaných žáků/studentů a absolventů základních škol, středních škol, vyšších odborných a vysokých škol, přičemž jejich počet je závislí jak na demografickém vývoji, tak struktuře sítě škol a struktuře absolventů nižších vzdělávacích stupňů.

Výstupy projekce absolventů škol odcházejících na trh práce jsou zpracovány na národní i regionální úrovni podle stupně vzdělání, přičemž na národní úrovni se navíc zpracovává projekce počtu absolventů vysokých škol odcházejících na trh práce.

 

Kategorie Aktuality CZ.