Úhrada klientů za poskytování ubytování a stravování v pobytových zařízeních sociálních služeb v ČR

Ladislav Průša

Abstrakt
Článek se zabývá financováním sociálních služeb v pobytových zařízeních a klade si za cíl jednak zjistit, jaká je ekonomická situace osob v pobytových zařízeních po úhradě výdajů za poskytnutí ubytování a stravy, jednak modelovat možné varianty úprav úhradových mechanismů a  kvantifikovat jejich praktické dopady. Autor provedl mezi poskytovateli sociálních služeb v pobytových zařízeních terénní šetření zaměřené na analýzu stávající výše úhrad za poskytování ubytování a stravování. Z výzkumu vyplynulo, že stávající dvojí ochrana klienta prostřednictvím  stanovení maximální výše sazeb za poskytování ubytování a stravování a zachování 15 % příjmu po uhrazení těchto nákladů je nadbytečná. Jeví se proto jako nezbytné realizovat parametrické úpravy, kdy by se zvyšovala výše těchto úhrad o 30−50 Kč denně s tím, že i nadále musí  klientovi po úhradě nákladů za ubytování a stravu zůstat alespoň 15 % jeho příjmu. Představeny jsou i alternativy, také u nich autor doporučuje zachovat zákonnou ochranu klientů ustanovením, že po úhradě nákladů za ubytování a stravování jim musí zůstat alespoň 15 % jejich příjmu.

Klíčová slova: úhrady v pobytových zařízeních sociálních služeb, Česká republika, terénní šetření

Průša, Ladislav, Úhrada klientů za poskytování ubytování a stravování v pobytových zařízeních sociálních služeb v ČR. FSP,_č. 2, 2020
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .