Nová publikace VÚPSV – souhrnná výzkumná zpráva

Tomáš Lichard a kolektiv

Analýza možných dopadů automatizace a robotizace v odvětví Výroba dopravních prostředků na zaměstnanost v období 2020–2025 /Analysis of possible impacts of automation and robotics in the Manufacture of transport equipment sector on employment in the period 2020–2025

Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. 32 s.

Cílem studie je analyzovat možný vliv zavádění nových technologií, zejména digitalizace, automatizace a robotizace do sektoru Výroba dopravních prostředků na zaměstnanost, a to nejen v tomto sektoru, ale i v ekonomice jako celku. Kromě toho je simulována také možná změna ve struktuře zaměstnanosti z profesního a vzdělanostního hlediska. Studie se zabývá výhradně analýzou výsledku simulací za předem definovaných předpokladů souvisejících s možným vlivem technologických změn, zcela záměrně se pomíjí vliv změny v poptávce, přestože je zřejmé, že změny v poptávce mohou urychlit či naopak zbrzdit zavádění nových technologií. Projektovaným obdobím je období let 2020-2025. Projekce dopadů do profesní úrovně je modelována pomocí modelu LEON pro roky 2019-2023. V momentě přípravy predikce byl poslední známý rok ISPV (Infomační systém v platech a výdělcích) dat 2018. Vypočítány jsou tři scénáře. Kromě základního a simulačního scénáře, jak je modeluje submodel zaměstnanosti, je modelován také scénář, ve kterém je brán do úvahy heterogenní potenciál automatizace v různých zaměstnaneckých klastrech.

 

Kategorie Aktuality CZ.