Nový Bulletin VÚPSV

Höhne, Sylva – Šťastná, Anna

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990–2019. Bulletin No 35 /Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990–2019. Bulletin No 35

Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. 75 s., obr., tab. – ISBN 978-80-7416-375-3 (print), 978-80-7416-376-0 (pdf)

Publikace vychází v roční periodicitě s ročními údaji v časové řadě počínaje zpravidla rokem 1990. Podává souhrnný přehled základních ekonomických ukazatelů (výroby, produktivity, zaměstnanosti, nezaměstnanosti, cen, mezd, zahraničního obchodu a platební bilance) a vybraných sociálních ukazatelů. Zahrnuje oblast daní, pojistného a sociálně zdravotního systému. Dále se zabývá demografickými charakteristikami, odvětvovou strukturou zaměstnanosti a mezinárodním srovnáním vybraných ukazatelů v zemích EU.

Statistické údaje jsou převzaty či napočteny z podkladů ČSÚ, MPSV, MF a ČNB, ostatní údaje jsou sestaveny z platných právních předpisů.

 

https://old.rilsa.cz/publ/bulletiny/

https://old.rilsa.cz/vybrane-projekty/vyvoj-hlavnich-ekonomickych-a-socialnich-ukazatelu-cr/

Kategorie Aktuality CZ.