Zpráva o rodině 2020

25. května 2020 vzala Vláda ČR na vědomí Zprávu o rodině 2020 předloženou Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a zpracovanou týmem rodinné politiky VÚPSV, v. v. i., (Věra Kuchařová, Jana Barvíková, Sylva Höhne, Olga Nešporová, Jana Paloncyová, Lucie Vidovićová).

Zpráva byla vytvořena na základě zadání obsaženého v Usnesení Vlády České republiky ze dne 18. září 2017 č. 654 o Koncepci rodinné politiky. Zpráva o rodině 2020 volně navazuje na Zprávu o rodině 2017, která je přílohou Koncepce rodinné politiky 2017 Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Zpráva o rodině 2020 předchozí Zprávu aktualizuje a věnuje širší pozornost specifickému tématu „(ne)stability rodiny“.

Dynamický společenský a ekonomický vývoj a dlouhodobé demografické trendy vedou v posledních desetiletích ke kontinuálním proměnám české rodiny. Patří k nim diverzita forem rodinného soužití, destandardizace životních drah a nestabilita rodin. Tyto procesy se odrážejí v plnění rodinných funkcí, v rozkolísané kvalitě života jedinců a v rostoucí rozmanitosti nároků na inkluzivní rodinnou politiku.

Současná vládní koncepce rodinné politiky klade důraz na podporu slaďování rodiny a zaměstnání, na podporu bydlení a na finanční podporu rodin, včetně snahy o eliminaci chudoby ohrožených rodin. Mezi základními principy rodinné politiky stanovuje blaho dítěte a posilování mezigenerační solidarity. Potřebu hledání nových řešení v těchto oblastech potvrzují i mikro- a makroúrovňová data analyzovaná ve Zprávě o rodině 2020.

 

Zpráva o rodině 2020 je dostupná zde: https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/Zpr%C3%A1va%20o%20rodin%C4%9B%202020.pdf/c3bdc63d-9c95-497d-bded-6a15e9890abd

Zpráva o rodině 2017 je k dispozici zde: https://www.mpsv.cz/documents/20142/578124/Zprava_o_rodine.pdf/7e790f82-3a57-f621-09b5-80e52aa59c31

Kategorie Aktuality CZ.