Zpráva o rodině 2020 se setkala s ohlasem u odborníků pracujících s rodinami: poznatky výzkumníků odpovídají potřebám rodičovských párů

Nedávno zpracovaná Zpráva o rodině 2020 (aktuálně dostupná na webu MPSV; jako publikace VÚPSV, v. v. i., se připravuje) byla zmíněna v prezentaci PhDr. Ing. Marie Oujezdské, místopředsedkyně Rodinného svazu ČR, z. s., na 16. schůzi Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny, konané 25. června 2020 v Poslanecké  sněmovně. Ve svém vystoupení věnovaném problematice primární prevence patologických jevů v rodinách autorka využila data ze zmíněné publikace a poukázala na relevantnost programů podporujících kompetence pro vztahový život rodičovského páru a jejich pozitivní vliv na stabilitu soužití.

Data shromážděná pro Zprávu, mj. v rámci reprezentativního šetření postojů a zkušeností české populace ve věku 18–75 let, potvrzují trvalou hodnotu rodiny i manželství a obavy z některých trendů jejich současného vývoje, zejména nestability rodiny. Zmíněná data spolu s údaji z demografických statistik, stejně jako poznatky kvalitativního šetření, dokladují potřebu efektivní podpory rodin, a to se zvláštním zřetelem na doposud opomíjenou primární prevenci. Slovy M. Oujezdské „je Zpráva o rodině 2020 prvním textem, který se zabývá tak podrobně stabilitou rodinného soužití.“

Snaha center pro rodinu úzce koresponduje s výzvami psychologů pracovat na vztazích. Stejně tak, jako neexistuje univerzální a stoprocentně účinný lék proti rozličným chorobám (a přesto se lidé podrobují léčení), je důležité nenechat se odradit rozpadem vztahů v rodinách. Je ovšem potřeba začít vynakládat úsilí včas, preventivně.

 

Vystoupení PhDr. Ing. Marie Oujezdské dostupné zde: www.rodinnysvaz.cz

Zpráva o rodině 2020 je dostupná zde: https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/Zpr%C3%A1va+o+rodin%C4%9B+2020.pdf/c3bdc63d-9c95-497d-bded-6a15e9890abd

Kategorie Aktuality CZ.