Nová publikace VÚPSV

Hora, Ondřej – Horáková, Markéta – Suchanec, Miroslav – Rákoczyová, Miroslava – Sirovátka, Tomáš

Vyhodnocení rekvalifikačních programů realizovaných v České republice v roce 2016 /Evaluation of re-qualification programs implemented in the Czech Republic in 2016

Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. 164 s., lit., obr., tab., příl.

ISBN 978-80-7416-383-8 (print); 978-80-7416-384-5 (pdf)

Cílem studie je zhodnocení rekvalifikačních programů realizovaných v roce 2016 jako specifického nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (APZ): především hodnotíme dopady rekvalifikačních programů na základě kontrafaktuální evaluace, dále cílenost rekvalifi­kací a další faktory, které dopady ovlivňují. V kvantitativní části hodnocení pracujeme s databází ÚP ČR OKpráce. Vedle toho při analýze faktorů ovlivňujících dopady vycházíme z poznatků z individuálních a fokusních rozhovorů s vybranými zaměstnanci ÚP ČR.

Oba typy rekvalifikací, tedy jak ty zabezpečované prostřednictvím ÚP ČR, tak ty zvolené, jsou méně zacílené na skupiny účastníků se základním vzděláním, starší nezaměstnané a v případě zvolených rekvalifikací také na účastníky se zdravotními obtížemi. Dopady rekvalifikačních programů jsou celkově mírně pozitivní.  Nejvíce pomáhají tam, kde jsou směřovány k osobám znevýhodněným na trhu práce a když jsou zaměřeny na získání konkrétní kvalifikace.  Naopak, u uchazečů s kratší dobou evidence či vyšší úrovní vzdělání zjištění naznačují značný podíl mrtvé váhy.  Možnosti zvýšit dopady a cílenost k znevýhodněným skupinám spočívají v dalším rozvoji individuální práce s uchazeči a kvalit rekvalifikačních programů samotných.

 

Kategorie Aktuality CZ.