Projekt VÚPSV, v. v. i., Dopady pandemie COVID-19 na sólo rodiče byl vybrán k podpoře v rámci 4. veřejné soutěže programu ÉTA Technologické agentury ČR

Pracovníci výzkumné pracovní skupiny Rodinná politika připravili ve spolupráci s agenturou STEM/MARK, a. s., projekt zaměřený na krátkodobé a dlouhodobé dopady pandemie covidu-19 na život sólo rodičů. Záměr se umístil mezi 33 úspěšnými projekty z 301 posuzovaných přihlášek.

Projekt je založen na kvalitativním a kvantitativním sociologickém výzkumu a naváže na výzkum samoživitelů realizovaný oběma institucemi v loňském roce. Jeho cílem je rovněž zmapovat potřebu vnější pomoci sólo rodičů ze strany různých podpůrných služeb, jejich využití a jejich efekt.

Projekt bude probíhat ve spolupráci s neziskovou organizací Aperio, díky které bude naplněna úzká provázanost s praxí. Výsledky budou prezentovány prostřednictvím workshopu pro odbornou veřejnost a formou souhrnné výzkumné zprávy na jaře 2022.  Budou také podkladem pro strategické dokumenty a opatření rodinné a sociální politiky MPSV.

 

Výsledky 4. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – ÉTA: https://www.tacr.cz/program-eta-vyhlaseni-vysledku-4-verejne-souteze/

Kategorie Aktuality CZ.