Nová publikace Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí

Dohnalová, Marie – Bareš, Pavel

Legislativní a institucionální podmínky pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce: s přihlédnutím ke specifickému postavení a možnostem pracovní integrace u osob se záznamem v trestním rejstříku / Legislative and institutional conditions for the activities of social enterprises and for the employment of persons disadvantaged in the labour market: taking into account the specific position and possibilities of work integration for persons with a criminal record

Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. 94 s., lit., tab. – ISBN 978-80-7416-359-3 (print); 978-80-7416-387-6 (pdf)

 

Monografie zprostředkovává ucelený přehled klíčových podmínek a stěžejních mechanismů, aktivit, programů apod. na podporu sociálních podniků v ČR, jež determinují jejich současné postavení a možnosti jejich fungování. Monografie se přitom věnuje jak zaměstnávání osob znevýhodně­ných na trhu práce obecně, tak specificky vybraným aspektům týkajícím se zaměstnávání osob se záznamem v Rejstříku trestů.

Klíčovou okolností pro činnost sociálních podniků je, že v českém prostředí není sociální podnikání dostatečně legislativně ukotveno. Podmínky pro jeho fungování vycházejí z právní regulace koncipované primárně pro odlišné účely a podpora sociálního podnikání má v zásadě charakter ad hoc opatření, jež zpravidla nejsou vzájemně dostatečně koordinována a ani výrazněji včleněna do institucionálního systému podpory podnikání.

Specificky v případě integračních sociálních podniků možnosti jejich rozvoje ztěžuje to, že právní instituty týkající se zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce (tj. především chráněné dílny, respektive chráněná pracovní místa, sociální služby, nástroje politiky zaměstnanosti apod.) mají odlišná východiska a lze je jen velmi obtížně sladit s provozem sociálního podniku. Obzvlášť patrné je to právě v případě zaměstnávání osob se záznamem v Rejstříku trestů (chráněné pracovní místo je institut určený výhradně k podpoře zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob).

 

Kategorie Aktuality CZ.