Webinář o institutu podmíněného propuštění, prevenci kriminálního jednání a sociálním začlenění

27. října 2020 uspořádal VÚPSV, v. v. i., webinář, na němž byly představeny a diskutovány poznatky výzkumu zaměřeného na vliv institutu podmíněného propuštění na životní situaci osob podmíněně propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody.

Základní informace týkající se probačního dohledu a podmíněného propuštění v ČR nejprve shrnul výzkumný pracovník VÚPSV, v. v. i., Mgr. Pavel Bareš, Ph.D. Následně Mgr. Jiří Mertl, Ph.D., který byl dalším řešitelem tohoto projektu za VÚPSV, přiblížil klíčové poznatky ze zahraničních penologických výzkumů týkajících se probačního dohledu a jeho vlivu na situaci osob, kterým byl uložen, včetně vlivu těchto opatření na sociální začlenění, prevenci sociálního vyloučení a možnosti předcházení dalšímu kriminálního jednání těchto osob.

V dalším svém příspěvku Pavel Bareš zprostředkoval vybrané poznatky, jež k tématu webináře vzešly z výzkumů  doposud realizovaných v ČR. Následně Jiří Mertl přiblížil zjištění získaná přímo od osob podmíněně propuštěných z výkonu trestu. Na webináři se do velmi podnětné diskuse zapojili a řadou zkušeností z praxe přispěli zástupci Ministerstva spravedlnosti, Vězeňské služby ČR, magistrátu a městských částí Hlavního města Prahy a neziskových organizací věnujících se postpenitenciární péči sdružených v Asociaci organizací v oblasti vězeňství.

Webinář byl realizován v rámci výzkumného projektu „Vlivy institutu podmínečného propuštění na možnosti získání a udržení zaměstnání po opuštění výkonu trestu“, který byl součástí širšího projektu „Role kolektivního vyjednávání v době rostoucí digitalizace práce“ Asociace samostatných odborů ČR (více k tomuto projektu viz https://www.asocr.cz/obsah/66/informace-k-projektu-aso%c2%a0-role-kolektivniho-vyjednavani-v%c2%a0/260290).

Stěžejním výstupem projektu řešeného VÚPSV, v. v. i., byla publikace „Vlivy institutu podmíněného propuštění na možnosti získání a udržení zaměstnání po opuštění výkonu trestu“ (dostupná zde: https://ipodpora.odbory.info/soubory/uploads/04_Vlivy_institutu_podminecneho_.pdf).

Kategorie Aktuality CZ.