Nová publikace VÚPSV, v. v. i. – Populace osob bez domova v České republice

Nešporová, Olga – Holpuch, Petr: Populace osob bez domova v České republice: Osoby přespávající venku, v noclehárnách, v azylových domech a v obecních ubytovnách. Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020.  118 s. – ISBN 978-80-7416-388-3

Výzkumná zpráva představuje unikátní data o osobách bez domova vybraných kategorií z doby, kdy ještě nebyl znám covid-19, čímž poskytuje cennou informační základnu pro možná pozdější srovnání.

Publikace přináší reprezentativní údaje o osobách přespávajících v České republice „venku“, v nízkoprahových noclehárnách, v azylových domech, v domech na půl cesty a v nekomerčních obecních ubytovnách pro osoby bez přístřeší. Zkoumány nebyly osoby ubytované v komerčních ubytovnách, které jsou podle mezinárodní typologie ETHOS rovněž považovány za osoby bez domova.

Na základě rozhovorů s více než tisícovkou osob bez domova realizovaných v roce 2019 poskytuje monografie údaje o věku, pohlaví, vzdělání, rodinném a sociálním zázemí i délce a kontinuitě života bez domova. Dále popisuje jejich ekonomickou aktivitu, zdroje příjmů, zadluženost a saturaci základních životních potřeb. Mapuje i zdraví osob bez domova. Sledována je míra využívání jednotlivých typů sociálních služeb pro osoby bez domova a jejich poptávka po těchto službách.

Výzkum potvrdil, že osoby bez domova přespávající venku jsou oproti těm, které využívají alespoň příležitostně nějaký typ ubytovací služby, těmi nejchudšími, nejvíce sociálně vyloučenými, s nejméně naplněnými základními životními potřebami a nejčastěji fyzicky či verbálně napadanými. Zároveň jsou mezi nimi nejvíce rozšířeny závislosti na alkoholu a dalších návykových látkách.

 

Kategorie Aktuality CZ.