Konference s vystoupením výzkumného pracovníka VÚPSV

I během koronavirových omezení se pracovníci/-ice Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí účastní různých konferencí a workshopů. Informujeme o další takové nedávné akci.

17. prosince 2020 proběhla mezinárodní konference Role kolektivního vyjednávání v době rostoucí digitalizace práce pořádaná Asociací samostatných odborů ČR (ASO ČR). Představeny byly výstupy jednotlivých výzkumných projektů realizovaných v rámci stejnojmenného širšího projektu ASO ČR. Na konferenci zazněl také příspěvek pracovníka VÚPSV Mgr. Pavla Bareše, Ph.D.

Přiblížil východiska, metody, stěžejní poznatky a hlavní doporučení, jež vyplynula z výzkumného projektu Vlivy institutu podmínečného propuštění na možnosti získání a udržení zaměstnání po opuštění výkonu trestu. Tento projekt v roce 2020 realizovali pracovníci VÚPSV Mgr. Pavel Bareš, Ph.D., a Mgr. Jiří Mertl, Ph.D., v rámci uvedeného širšího záměru ASO ČR.
Pavel Bareš ve svém vystoupení nejprve shrnul hlavní zjištění ze zahraničních i domácích výzkumů týkajících se zaměstnávání a reintegrace osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody (dále též VTOS), respektive systému zajištění postpenitenciární péče.  Zazněla i zjištění, jež vyplynula z dřívějších výzkumů realizovaných VÚPSV.
Dále P. Bareš přiblížil souvislosti mezi pojmy podmíněné propuštění a probační dohled a představil vybrané statistické údaje o jejich využívání v ČR. V další části příspěvku se zaměřil na stěžejní poznatky zjištěné v rámci výzkumného šetření mezi propuštěnými osobami. Pozornost přitom byla nejprve věnována otázkám, jež byly pro podmíněně propuštěné osoby klíčové již před jejich propuštěním, tj. okolnostem, které ovlivňují proces podání a vyřízení žádostí o podmíněné propuštění z VTOS, respektive její úspěšnost.
Z výzkumu je patrné, že reintegraci podmíněně propuštěných osob ztěžují shodné okolnosti jako u osob propuštěných z VTOS na pevný výstup (výrazné obtíže při hledání zaměstnání, nesnáze při zajištění bydlení, narušené rodinné prostředí, dluhy a exekuce apod.). Nicméně alespoň u části osob propuštěných podmíněně byly zjištěny poněkud příznivější předpoklady, které zlepšovaly možnosti jejich úspěšného návratu do společnosti.

Program a videozáznam celé mezinárodní konference Role kolektivního vyjednávání v době rostoucí digitalizace práce je dostupný zde: https://www.odbory.info/obsah/5/mezinarodni-konference-aso/268648
Zpráva z konference, obsahující i bližší představení příspěvku Mgr. Pavla Bareše, Ph.D.,  je k dispozici zde:  https://www.odbory.info/obsah/5/mezinarodni-konference-aso-jednala-o-roli-kolektivniho-vyjed/268759

Kategorie Aktuality CZ.