Kulatý stůl VÚPSV k dopadům digitalizace a automatizace na trh práce a na sociální a vzdělávací sféru

Dne 10. 2. 2021 uspořádal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., další kulatý stůl v rámci svého výzkumného úkolu „Komplexní řešení dopadů procesů digitalizace a automatizace na trh práce a konsekventně do oblasti sociální a do vzdělávání“.

Diskuse se tentokrát zaměřila na problematiku systémů sociálního zabezpečení. Účastníky odborného kulatého stolu proto byli odborníci na problematiku pojistné matematiky a sociálních systémů z akademické sféry, z veřejné správy (MPSV, ČSSZ) a také zástupci odborů.

Debatovalo se o možném dalším vývoji daňových a pojistných systémů a o proměně fiskální zátěže pracovních příjmů v přímé souvislosti se zaváděním nových technologií do výroby. Účastníci se zabývali třemi možnými scénáři dopadů Průmyslu 4.0 na trh práce, sociální systémy a na sociální dialog, přičemž byly zohledněny i důsledky současné pandemie covidu-19.

Uvažovány byly následující scénáře: 1) scénář rovnovážný, kdy budou salda mezi úbytky pracovních příležitostí a tvorbou nových míst v zásadě vyrovnaná; 2) scénář, kdy dojde k výraznému úbytku pracovních míst ve mzdové sféře a nárůstu míst v platové sféře, přičemž salda budou snesitelně záporná; 3) scénář kritický, kdy dojde k vytlačení většiny pracovní síly z trhu práce a hrozil by kolaps nastavených schémat sociálního pojištění.

Výstupy z kulatého stolu budou součástí výzkumné zprávy VÚPSV, která vyjde koncem letošního roku.

Dodáváme, že problematice sociálně politických dopadů Průmyslu 4.0 se monotematicky věnovalo 4. loňské číslo časopisu Fórum sociální politiky, vydávaného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí. Volně je dostupné zde: https://old.rilsa.cz/casopis/forum-socialni-politiky-4-2020/

Kategorie Aktuality CZ.