Nová monografie VÚPSV: Zkracování pracovní doby

KROUPA, Aleš – KYZLINKOVÁ, Renata – LEHMANN, Štěpánka – SEDLÁR, Jan – ŠPAČEK, Ondřej – VEVERKOVÁ, Soňa

Zkracování pracovní doby / Reduction of working hours. Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. 89 s., lit., obr., tab., příl. – ISBN 978-80-7416-394-4 (print); 978-80-7416-395-1 (pdf)

Publikace shrnuje zkušenosti ze zemí, které zavedly zkrácení pracovní doby, a ukazuje, že tato změna může znamenat nárůst pracovní migrace (a to i té nelegální) a že může vést také k tomu, že někteří zaměstnavatelé přistoupí k navýšení přesčasové práce.

Naopak mezi pozitivní dopady, které se na mezinárodní úrovni uvádějí v souvislosti se zkracováním pracovní doby, patří zejména zlepšení zdravotního stavu, méně stresové zátěže, lepší psychická pohoda pracujících a více možností sladit rodinný a pracovní život.

Významným nástrojem, jak implementovat zkrácenou pracovní dobu, jsou kolektivní smlouvy vyššího stupně a podnikové kolektivní smlouvy. V některých odvětvích v ČR je zkrácená pracovní doba zavedená právě kolektivními smlouvami již mnoho let standardem.

Vyčíslení národohospodářského dopadu po plošném zavedení zkrácené pracovní doby v týdenním rozsahu 37,5 hodiny bylo provedeno na základě modelových předpokladů kompen­zace výpadku pracovní síly. Analýza vyčíslila potenciální vliv zavedeného opatření na průměrný roční pokles HDP (modelovaný v horizontu 20 let) na hodnotu 0,41 % oproti ekonomickému vývoji bez zkrácení pracovní doby. Největší průměrný roční pokles HDP – o cca 0,83 % – by v důsledku zkrácení pracovní doby v horizontu 20 let zaznamenal zpracovatelský průmysl.

 

Kategorie Aktuality CZ.