Nová monografie VÚPSV – o hodnocení Programu kvalifikovaný zaměstnanec (dříve Režim Ukrajina)

SCHEBELLE, Danica – KUBÁT, Jan – BAREŠ, Pavel

Program kvalifikovaný zaměstnanec (dříve Režim Ukrajina) v reflexi členů Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR / Qualified Employee Programme (formerly Ukraine Programme) in the reflection of Members of the Confederation of Employers‘ and Entrepreneurs‘ Unions of the Czech Republic. Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. 81 s., lit., obr., tab., příl., ISBN 978-80-7416-398-2 (print); 978-80-7416-399-9 (pdf)

 

Monografie zjišťuje a vyhodnocuje zkušenosti zaměstnavatelů, kteří získali pracovníky z Ukrajiny prostřednictvím Programu kvalifikovaný zaměstnanec (dříve Režim Ukrajina). Ten je jedním z klíčových nástrojů umožňujících zaměstnávání zahraničních pracovníků v ČR. Publikace je výstupem výzkumného projektu Zkušenosti se zaměstnáváním cizinců ve firmách KZPS ČR v reflexi sociálního dialogu.

Při řešení projektu byla použita kombinace kvalitativních a kvantitativních výzkumných metod (jednání na fokusní skupině, polostrukturovaný hloubkový rozhovor a dotazníkové šetření). Cílem bylo zachytit reflexi využívání zahraniční pracovní síly ze strany zaměstnavatelů z členských organizací Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS ČR) a přiblížit jejich zkušenosti se zapojením do zmíněného programu. Získané poznatky se tedy vztahují pouze k této poměrně úzce vymezené skupině zaměstnavatelů.

Dotázaní zaměstnavatelé působili v ekonomických odvětvích, která se dlouhodobě potýkají s potížemi při náboru a/nebo udržení pracovní síly. Možnost získat a využít ukrajinské pracovníky tak pro tyto zaměstnavatele představovala jednu z mála cest, jak situaci s nedostatkem zaměstnanců řešit, přestože daná agenda kladla specifické nároky v oblasti personální politiky.

Z reflexe Programu kvalifikovaný zaměstnanec (dříve Režim Ukrajina) dotázanými zaměstnavateli vyplynuly některé obtíže a kritické připomínky, celkově však byla účast v programu pro dotazované členské organizace KZPS ČR přínosná a jeho existence byla hodnocena pozitivně. Rovněž byl deklarován zájem využívat Program kvalifikovaný zaměstnanec při řešení problémů s nedostatkem pracovníků i nadále. Zjištěné poznatky a doporučení mají potenciál pro další pozitivní rozvoj daného programu.

 

Kategorie Aktuality CZ.