FÓRUM sociální politiky – 3/2021

FÓRUM sociální politiky

odborný recenzovaný časopis

3/2021

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dostává se k Vám třetí letošní číslo Fóra sociální politiky. Stejně jako to předchozí koresponduje s tím, že se náš region dále navrací do postcovidové normality, byť velice křehké. Většina nynějších článků FSP tedy netematizuje dopady pandemie covidu-19. Klíčovou aktuální problematiku ovšem ani  tentokrát neopomíjíme: ekonom Jaroslav Šulc ve svém diskusně pojatém příspěvku spojuje okruhy dvou našich loňských monotematických čísel (srpnového a říjnového): sociálně politické dopady Průmyslu 4.0 a koronavirové pademie. Věříme, že na to budou chtít navázat také další autoři našeho časopisu.

[...]

S přáním inspirativního čtení a příjemně prožitého začátku léta
Petr Šafařík, šéfredaktor

Česká rodinná politika: Quo vadis?

25.8.2021

Jaroslav Vostatek

Abstrakt
Cílem příspěvku je prověřit a uvést na pravou míru přepočtené údaje o délce placené mateřské a rodičovské dovolené (ekvivalent plné mzdy) a analyzovat reformní kroky druhé vlády Andreje Babiše (2018−2021) a také stávající návrhy reforem jednotlivých dávek rodinné politiky.  Pozornost je věnována i návrhům důchodových komisí. Česká rodinná politika respektuje slabé stránky rodinných dávek a služeb, neusiluje však o výraznější ucelenou reformu tohoto systému. Obdobně jako v dalších postkomunistických zemích došlo k „refamiliarizaci“ této politiky, jež  vedla − navíc v kombinaci s konstrukcí rodičovského příspěvku − k velké genderové mzdové mezeře. Starobní důchody matek to podstatně neovlivňuje, protože důchody jsou nebývale nivelizovány − skrytou existencí vysokého rovného důchodu. Analýzy směřují k využití sociálně- demokratického sociálního modelu, včetně aplikace univerzálních přídavků na děti a práva na místo v jeslích a v mateřské školce od 1. roku věku dítěte za malý či žádný poplatek.

Klíčová slova: rodinná politika, placená rodičovská dovolená, přídavky na děti, daňové zvýhodnění na dítě, mezigenerační smlouva

Continue reading

Číst článek

Asistent sociální péče jako alternativní instrument podpory setrvávání jedinců v jejich přirozeném sociálním prostředí

25.8.2021

Miroslav Pilát

Abstrakt
Článek se zabývá institutem asistenta sociální péče jako nástrojem podpory setrvávání osob v jejich přirozeném prostředí. Úvodní část příspěvku se věnuje vymezení potřeb uživatelů a potenciálních uživatelů sociálních služeb a vybraným možnostem zjišťování těchto potřeb. Stěžejní část stati se zabývá institutem asistenta sociální péče a jeho legislativním ukotvením v právním systému ČR. Koncept zavádění asistenta sociální péče vychází ze skutečnosti, že některé potřeby lze saturovat jinými činnostmi, než je poskytování registrovaných − a často pro uživatele i zbytečně  drahých − sociálních služeb. Článek se věnuje rovněž podmínkám poskytování služeb asistenta sociální péče a sociálním a kontrolním mechanismům jeho činnosti včetně problematiky přestupků a sankcí v této oblasti. Autor konstatuje dosavadní velmi malé rozšíření institutu asistenta  sociální péče. Jako hlavní důvod tohoto stavu uvádí, že lidé závislí na pomocí jiných osob dávají přednost registrovaným sociálním službám, které pokládají za profesionálnější a lépe kontrolovatelné.

Klíčová slova: asistent sociální péče, sociální služby, sociální reforma 2012, pobytové sociální služby poskytované bez oprávnění

Continue reading

Číst článek

Přístup ke zdanění a konkurenceschopnost zemí Visegrádské skupiny

25.8.2021

Lenka Farkačová

Abstrakt
Cílem příspěvku je zjistit, která ze zemí Visegrádské skupiny má nejpřívětivější daňové prostředí pro podnikatelské subjekty. Předpokladem je, že výchozím bodem pro zajištění podnikatelské aktivity a dosažení mezinárodní konkurenceschopnosti je přívětivé podnikatelské prostředí. K  dosažení stanoveného cíle byla využita metoda MCDA. Analyzovaná kritéria jsou: daňové zatížení a pohodlí vypořádání; kvalita správy daňového systému; HDP; odměna za práci; míra korupce. Jako nejpřívětivější daňové prostředí pro podnikatelské subjekty se jeví Maďarsko. Zároveň  je nutné uvést, že v širším kontextu a v porovnání jednotlivých faktorů s ostatními zeměmi EU jsou si země Visegrádské skupiny v mnohém poměrně blízké. Kupříkladu v hlediscích, jako je míra korupce, ale i výše odměny za práci. Je nutné upozornit i na odvrácenou stranu přívětivosti  podnikatelského prostředí. Kupříkladu velice nízká cena lidské práce může vést k upřednostňování lidské práce nad vývojem a aplikací technologických inovativních řešení.

Klíčová slova: konkurenceschopnost, Visegrádská skupina, daně, digitální agenda.

Continue reading

Číst článek

Zaměstnávání lidí 50+

25.8.2021

Kateřina Legnerová − Marie Dohnalová

Tématem příspěvku je změna zaměstnání u osob starších 50 let. Autorky provedly výzkum, jehož cílem bylo zjistit důvody změny zaměstnání, dobu hledání nového zaměstnání, výhody a nevýhody věku 50 a více let a kariérní plány dotázaných na další období. Výzkum potvrdil, že existují  problémy se zaměstnáváním této skupiny osob a je nezbytné hledat nové nástroje a formy, jak oslovovat a zaměstnávat osoby 50+ a umožnit jim pokračování jejich pracovního uplatnění.

Continue reading

Číst článek

Je snaha o premiantství ve zvládnutí Průmyslu 4.0 cestou do pekel?

25.8.2021

Jaroslav Šulc

Článek se zabývá třemi možnými scénáři dopadů Průmyslu 4.0 na trh práce, sociální dialog a sociální systémy, a to na pozadí současné pandemie covidu-19. Autor představuje nejdříve variantu rovnovážnou, kdy by byla salda mezi úbytky pracovních příležitostí a tvorbou nových míst v  zásadě vyrovnaná. Za nejvíce pravděpodobnou pokládá tu variantu, kdy by salda byla snesitelně záporná. Katastrofická varianta by znamenala vytlačení většiny pracovní síly z trhu práce a z toho plynoucí důsledky.

Continue reading

Číst článek

Právo na rovné zacházení: Deset let antidiskriminačního zákona

25.8.2021

Vladimír Barák

Šmíd, Martin (ed.): Právo na rovné zacházení: Deset let antidiskriminačního zákona. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021, 324 stran, ISBN: 978-80-7598-850-8.

Kniha shrnuje prvních deset let platnosti zákona č. 198/2009 Sb., Zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (tzv. antidiskriminační zákon). Editor publikace Martin Šmíd měl velmi těžký úkol: zapracovat příspěvky  dvacítky autorů a jejich pohledů na antidiskriminační zákon nejen z hlediska právního, ale i dalších společenských věd. Jednotlivé kapitoly jsou sice logicky uspořádané, ale mají velmi různou kvalitu zpracování.

Continue reading

Číst článek

Stárnutí na venkově − podoby aktivního stárnutí a kvalita života v rurálních oblastech

25.8.2021

Anna Beránková

Vidovićová, Lucie − Petrová Kafková, Marcela − Hubatková, Barbora − Galčanová Batista, Lucie: Stárnutí na venkově: podoby aktivního stárnutí a kvalita života v rurálních oblastech. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON); Brno: Masarykova univerzita, 2018, 141 stran, ISBN 978- 80-7419-280-7.

Recenzovaná kniha popisuje specifika stárnutí na českém a moravském venkově. Z různých úhlů objasňuje problematiku „městské myšlenkové hegemonie“, kdy i zdánlivě objektivní škály posuzující přátelskost prostředí jen málo vypovídají o jiném než městském prostředí. Je též  problematizován koncept „aktivního stárnutí“, který zohledňuje především „městské“ aktivity (např. účast na kurzech a skupinových cvičeních), nikoliv však venkovskou činorodost, která k samostatnému životu na venkově nedílně patří. Limitem knihy je, že mezi respondenty nejsou  výrazněji zahrnuti starší a méně soběstační senioři.

Continue reading

Číst článek

Dlouhodobá péče nejen v České republice

25.8.2021

Vladimír Barák

Průša, Ladislav a kol.: Dlouhodobá péče nejen v České republice. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2021, 366 stran, ISBN: 978-80-88361-09-1.

Autoři knihy pod vedením Ladislava Průši se pokoušejí identifikovat klíčové problémy, jež brání rozvoji dlouhodobé péče o seniory a handicapované osoby v České republice. Publikace si klade za cíl nabídnout ucelený dokument, který podrobně popisuje současný stav, aktuální situaci  neformálních pečujících a jejich hlavní potřeby. Jde o ambiciózní cíl, kterého ale lze v rámci jediné monografie dosáhnout jen stěží. Kniha dobře popisuje české reálie a nabízí zajímavá srovnání se zahraničím. Je vhodná zejména pro odborníky zabývající se danou oblastí.

Continue reading

Číst článek
Kategorie FÓRUM sociální politiky.