FÓRUM sociální politiky – 4/2021

FÓRUM sociální politiky

odborný recenzovaný časopis

4/2021

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

úvodem editorialu letošního čtvrtého (srpnového) čísla Fóra sociální politiky upozorním na dvě změny. Zaprvé, změnili jsme distributora našeho časopisu: nově je jím společnost SEND. Kontaktní informace pro současné i budoucí předplatitele jsou (aktualizované) uvedeny na svém obvyklém místě, tedy  na této straně v prvním sloupci v části nadepsané „Distribuce a předplatné“.

Druhá změna se týká redakční rady našeho časopisu: jednak je rozšířena o kolegu a kolegyni z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, jednak své členství z důvodu svého nedávného ochodu do penze ukončil zahraniční odborník prof. Wim van Oorschot. Nahradil jej jím doporučený kolega z Lovaňské katolické univerzity (KU Leuven) Wim Van Lancker, Ph.D., odborník na sociální politiku.

[...]

S přáním inspirativního čtení a příjemného sklonku léta
Petr Šafařík, šéfredaktor

Konstrukce a financování univerzální a volitelné části zdravotnických systémů

3.11.2021

Jan Mertl

Abstrakt
Článek se věnuje univerzální a volitelné části zdravotnických systémů. Jeho cílem je objasnit smysl a účel těchto dvou základních složek zdravotnictví na úrovni obecného teoretického konceptu a rovněž nastínit mechanismy jejich konstrukce a financování včetně vybraných empirických  údajů ze zemí OECD. Každá ze složek má vlastní zákonitosti fungování (i ve vazbě na pozici pacienta) a mechanismy kontroly nákladů. V univerzální části systému může být, zejména v systému více zdravotních pojišťoven, přítomna variabilita. Mezi oběma částmi v principu může být  vztah vzájemně se doplňující (s možnými synergiemi, které lze systémově podporovat), nebo substituční (antagonistický). Ve zdravotní politice je žádoucí obě části systému využívat v souladu s jejich vlastnostmi a účelem, jehož chceme dosáhnout. To může napomoci překonat problémy  se standardem a nadstandardem zdravotní péče, jak je v české zdravotní politice sledujeme dlouhodobě.

Klíčová slova: zdravotní pojištění, standard zdravotní péče, sociální politika, veřejné finance

Continue reading

Číst článek

Komparativní analýza návrhů politických stran a hnutí v otázce financování domovů pro seniory

3.11.2021

Šimon Přecechtěl − Vladimír Barák

Abstrakt
Článek komparuje návrhy politických stran na financování sociálních služeb v pobytových zařízeních. Cílem je nalezení konsenzuálních a problémových oblastí v otázce samotného financování. Po nalezení konsenzuálních oblastí by měl být proces novelizace zákona o sociálních službách  (jakkoliv částečné) velmi zjednodušen. Pro zjištění návrhů jednotlivých politických stran byli osloveni garanti těchto stran, kteří mají vliv na programové úrovni. Následná komparativní analýza prokázala shodu garantů v oblastech valorizace úhrad klientů, vstupu soukromých firem do  odvětví, řešení sociálně-zdravotního pomezí (úhrad ošetřovatelských úkonů), zavedení víceletého financování a podpory terénních sociálních služeb. Politická shoda nepanuje u dotací MPSV a příspěvku na péči.

Klíčová slova: financování, pobytová zařízení sociálních služeb, politické strany, komparace návrhů

Continue reading

Číst článek

The Legislative Framework for the Protection of Children and a Comparison of the Czech, Slovak and Austrian Concepts

3.11.2021

Ivana Olecká − Patricia Dobríková − Adéla Lemrová − Regina Scheitel

Abstract
The aim of the text is to compare the legislative forms of child protection in the Czech Republic, Slovakia and Austria, and to define the basic congruities and differences in the legal concepts of these countries. The methodology of the article is based on a comparative analysis of legal  documents of the Czech Republic, the Slovak Republic and Austria. The Czech and Slovak versions of the socio-legal protection of children are comparable in many aspects. Significant differences were identified in the Austrian version which is, among other things, reflected in the  statistical records of the number of people sentenced for maltreatment of a person in their charge. Differences are evident in terms of the composition (structure) of the relevant legislation: the Czech and Slovak versions are comparable, whereas Austria has formally incorporated  children’s rights into the constitution and has transferred the main competences concerning child protection and other socio-legal tools to the country’s federal states. The potential of the detailed analysis of the efficiency of the child legal protection systems in the Czech Republic and  Slovakia is limited since no statistical data is available in these countries that can be compared and that separately records maltreated adults and maltreated minors.

Keywords: legal code, children protection, social guardianship, international comparation

Continue reading

Číst článek

Lidské zdroje v integračních sociálních podnicích

3.11.2021

Marie Dohnalová − Kateřina Legnerová − Marek Stříteský

Článek se věnuje problematice integračních sociálních podniků v České republice. Mimo vlastní zaměstnávání znevýhodněných osob tyto typy podniků nabízejí rekvalifikaci a odborné poradenství. Příspěvek představuje výsledky výzkumu lidského kapitálu v českých integračních  sociálních podnicích v roce 2020. Výzkumný vzorek tvořilo 52 případových studií integračních sociálních podniků různých právních forem. Výzkum potvrdil nezastupitelnou roli tohoto typu podniků při zaměstnávání lidí ze znevýhodněných sociálních skupin.

Continue reading

Číst článek

Budoucnost stárnutí v Evropě: Dlouhověkost jako kapitál

3.11.2021

Lucie Vidovićová

Walker, Alan (ed.): Budoucnost stárnutí v Evropě: Dlouhověkost jako kapitál. Překlad Lucie Kellnerová Kalvachová. Středokluky: Zdeněk Susa, 2021, 338 stran, ISBN 978-80-88084-31-0.

Recenze se věnuje českému překladu publikace založené na výsledcích multinárodní studie MOPACT. Recenzentka konstatuje, že kvalitní práce tohoto typu v českém jazyce nejsou příliš dostupné, a proto tento překlad vítá, mj. také jako vhodné čtení pro studující se zájmem o sociální  gerontologii. Kromě věcného obsahu recenze pozitivně hodnotí také možnost poznat výzkumné projekty financované z velkých evropských výzkumných struktur. Podle recenzentky mají autorské kapitoly až na jednu výjimku velmi dobrou úroveň a přinášejí relevantní informace  využitelné jako podklad pro řešení otevřených otázek v daných tematických kontextech.

Continue reading

Číst článek

Základní příjem ve světě: Argumenty, experimenty, dějiny I

3.11.2021

Jiří Silný

Hrubec, Marek − Brabec, Martin − Minářová, Markéta: Základní příjem ve světě: Argumenty, experimenty, dějiny. Praha: Epocha, 2021, 144 stran, ISBN 978-80-278-0.

Recenzovaná publikace se zabývá problematikou nepodmíněného základního příjmu (NZP). První část knihy shrnuje aktuální stav mezinárodní debaty a vyrovnává se s některými kritickými námitkami. Nejobsáhlejší a nejpřínosnější část knihy referuje o experimentech s praktickým  zaváděním NZP v sedmnácti zemích několika kontinentů. Rozmanitost aktérů a konceptů dokládá, že NZP inspiruje k uplatnění v nejrůznějších kontextech. V závěru knihy je představeno několik historických myslitelů, kteří se zabývali myšlenkou NZP. Objevné je zejména připomenutí  Johanesse Vivese. Podle recenzenta představuje hodnocená publikace dobrý příspěvek k současné diskusi. Je napsána přístupným jazykem a zároveň nepostrádá odbornou fundovanost.

Continue reading

Číst článek

Základní příjem ve světě: Argumenty, experimenty, dějiny II

3.11.2021

Jiří Mertl

Hrubec, Marek − Brabec, Martin − Minářová, Markéta: Základní příjem ve světě: Argumenty, experimenty, dějiny. Praha: Epocha, 2021, 144 stran, ISBN 978-80-278-0.

Recenzovaná kniha má ambici českým čtenářům/-kám přiblížit hlavní argumenty pro zavedení nepodmíněného základního příjmu (NZP) a představit vybrané výzkumy a testování tohoto opatření ve světě. Podle recenzenta však tato ambice zůstala poněkud za očekáváním: ačkoliv knihu lze doporučit jako čtivý a nenáročný počáteční vhled do problematiky, kniha nepřináší do diskuse nic příliš nového. To je škoda, protože zde byl potenciál zabývat se i palčivými specifiky českých náhledů na NZP, a více tak otevřít věcnou a relevantní debatu v českém prostředí.

Continue reading

Číst článek
Kategorie FÓRUM sociální politiky.