Komparativní analýza návrhů politických stran a hnutí v otázce financování domovů pro seniory

Šimon Přecechtěl − Vladimír Barák

Abstrakt
Článek komparuje návrhy politických stran na financování sociálních služeb v pobytových zařízeních. Cílem je nalezení konsenzuálních a problémových oblastí v otázce samotného financování. Po nalezení konsenzuálních oblastí by měl být proces novelizace zákona o sociálních službách  (jakkoliv částečné) velmi zjednodušen. Pro zjištění návrhů jednotlivých politických stran byli osloveni garanti těchto stran, kteří mají vliv na programové úrovni. Následná komparativní analýza prokázala shodu garantů v oblastech valorizace úhrad klientů, vstupu soukromých firem do  odvětví, řešení sociálně-zdravotního pomezí (úhrad ošetřovatelských úkonů), zavedení víceletého financování a podpory terénních sociálních služeb. Politická shoda nepanuje u dotací MPSV a příspěvku na péči.

Klíčová slova: financování, pobytová zařízení sociálních služeb, politické strany, komparace návrhů

Přecechtěl, Šimon, Komparativní analýza návrhů politických stran a hnutí v otázce financování domovů pro seniory. FSP, č. 4, 2021

Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .