FÓRUM sociální politiky – 6/2021

FÓRUM sociální politiky

odborný recenzovaný časopis

6/2021

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

blížíme se spolu k závěru druhého roku, který zásadně ovlivnila koronavirová pandemie. Také našemu časopisu přirozeně nastolila řadu závažných témat. Bude tomu tak i do budoucna.

[...]

S přáním příjemně prožitých vánočních svátků a všeho dobrého do nového roku
Petr Šafařík, šéfredaktor

Dynamický pohled na bezdětnost perspektivou kvalitativního longitudinálního výzkumu

21.12.2021

Hana Hašková

Abstrakt
Perspektivou longitudinálního kvalitativního výzkumu článek přispívá k porozumění růstu bezdětnosti v ČR skrze zachycení zkušeností a identit bezdětných a osvětlení mechanismů, které vedou k dlouhodobému setrvávání v bezdětnosti či změnám reprodukčních identit a plánů.  Výzkum vychází z analýzy zpravidla po 11−12 letech opakovaných problémově orientovaných rozhovorů s ženami a muži, kteří byli v 1. vlně rozhovorů bezdětní a buď preferovali trvalou bezdětnost, nebo byli ohledně rodičovství nerozhodnuti, nebo si rodičovství do budoucna přáli, ale  zatím se cítili mladí, nebo rodičovství kvůli různým překážkám odkládali. V dlouhodobém horizontu se ukázaly jako stálé zejména bezdětné identity těch, kteří preferovali celoživotní bezdětnost nebo zůstávali ohledně rodičovství nerozhodnuti. Životní trajektorie respondentů/-ek  odkládajících rodičovství zahrnovaly častěji tranzice do rodičovství nebo jiných identit bezdětných, včetně bezdětnosti nedobrovolné či trvalé, nezřídka v souvislosti s domino efektem událostí a vlivem propojených životů. Opakované rozhovory přinesly nové poznatky o vztazích mezi  reprodukčními a partnerskými trajektoriemi a osvětlily, jakými způsoby dochází v dobrovolně bezdětných párech k udržování souznění s volbou bezdětnosti. Výsledky naznačují, že by měla rodinná politika při plném respektu k volbám trvalé bezdětnosti usnadňovat i cesty k rodičovství  ve vyšším reprodukčním věku.

Klíčová slova: longitudinální kvalitativní výzkum, opakované rozhovory, bezdětnost, odkládání rodičovství, reprodukční plány, volba bezdětnosti

Continue reading

Číst článek

Strategie zaměstnavatelů v období pandemie covidu-19

21.12.2021

Jiří Vyhlídal

Abstrakt
Článek nabízí pohled na strategie zaměstnavatelů v České republice bezprostředně před pandemií covidu-19 (v roce 2019) a v jejím průběhu (v roce 2020). V první části se věnuje propouštění a přijímání zaměstnanců v roce 2020 a předkládá srovnání této situace s rokem 2019. Ve druhé  části je analyzována spolupráce zaměstnavatelů s úřadem práce zejména ohledně vnímání rizik při zaměstnávání osob doporučených úřadem práce a spolupráce na realizaci opatření souvisejících s pandemií covidu-19. Autor zjistil, že průměrný počet propuštěných zaměstnanců u  jednotlivých kategorií zaměstnavatelů v roce 2020 oproti roku 2019 vzrostl, v některých kategoriích i o více než 50 %. Přesto nedošlo v roce 2020 k dramatickému nárůstu nezaměstnanosti. Významnou roli v tom sehrály jednotlivé režimy programu Antivirus.

Klíčová slova: zaměstnanost, Česká republika, koronavirová pandemie, úřad práce, program Antivirus

Continue reading

Číst článek

Podpora přípravy na partnerský a rodinný život lidí s mentálním postižením: připravenost sexuálních důvěrníků

21.12.2021

Jana Bernoldová − Marija Zulić − Iva Strnadová − Kateřina Sedláková

Abstrakt
Cílem předkládaného výzkumu bylo analyzovat, jaký je pohled sexuálních důvěrníků na podporu přípravy na partnerský a rodinný život mladých lidí s mentálním postižením. Šest zúčastněných sexuálních důvěrníků zaujímalo respektující a otevřený postoj k sexualitě svých klientů. Pro  práci se sexualitou a vztahy považovali důvěrníci za důležité zabezpečit organizaci a vybavit se kompetencemi. Otázka plánování rodičovství nebyla řešena na organizační úrovni a důvěrníci popisovali rozporuplné pocity vztahující se k případné podpoře klientů při řešení jejich touhy po  dětech. Důvěrníci pociťovali společenský tlak směřující k prevenci početí klientů spojený s tématem plánování jejich rodičovství.

Klíčová slova: mentální postižení, sociální pracovníci, profesní příprava, plánování rodičovství, sexualita

Continue reading

Číst článek

Rozvoj sociálního projektu v měnících se podmínkách

21.12.2021

Josef Horňáček

Článek představuje a hodnotí projekt „Barvy brněnského Bronxu“, který se odehrával v průběhu let 2017−2020 ve městě Brno v oblasti zasažené sociálním vyloučením. Projekt vycházel z teoretického předpokladu, že rozvoj komunitního života a kulturních aktivit zlepší kvalitu života v  lokalitě. Kladl si za cíl posílit participaci cílové skupiny prostřednictvím kreativních aktivit realizovaných přímo v místních podmínkách. Článek zjišťuje, že aktivity projektu přinesly vyšší zapojení cílové skupiny do života sledované lokality.

Klíčová slova: projekt Barvy brněnského Bronxu, Brno, Česká republika, Romové, sociální vyloučení, sociální začleňování, participace.

Continue reading

Číst článek

Sociální solidární ekonomika

21.12.2021

Jiří Silný − Karolína Silná

Článek seznamuje se vznikem a obsahem pojmu sociální solidární ekonomika a stručně představuje současné světové i české aktivity, které o sociální solidární ekonomice šíří povědomí. Autoři ji prezentují jako koncept schopný udržitelně zajišťovat základní potřeby a přispívat k sociální soudržnosti a ekologické odolnosti.

Continue reading

Číst článek

Malé je milé

21.12.2021

Jan Keller

Schumacher, Ernst Friedrich: Malé je milé aneb aneb jak by vypadala ekonomie, které by záleželo na lidech. Kořeny: Praha 2021, 231 stran, ISBN 978-80-907974-1-3; 2. české vydání, přeložila a předmluvu k 2. vydání napsala Naďa Johanisová)

Článek připomíná knihu, v níž významný německobritský ekonom Ernst F. Schumacher v roce 1973 jako jeden z prvních poukázal na to, že na hluboké destabilizaci přírodního a klimatického systému má zásadní podíl ekonomický systém založený na neustálém zvyšování spotřeby a  jednostranně upřednostňující soukromý zisk. Jan Keller porovnává tehdejší Schumacherovy návrhy řešení zmíněných problémů se současnou unijní Zelenou dohodou pro Evropu. Konstatuje, že Schumacherova stanoviska jsou obtížně slučitelná nejen s konkrétními opatřeními tzv.  Zeleného údělu, ale i s celkovou filozofií Evropské unie.

Continue reading

Číst článek

Doba koronavirová

21.12.2021

Jan Mertl

Honzák, Radkin a kol.: Doba koronavirová. Praha: Zeď, 2020, 305 stran, ISBN 978-80-907674-4-7.

Hodnocená publikace nabízí příspěvky, které se zabývají třemi zásadními dimenzemi koronavirové pandemie: medicínsko-virologickou, epidemiologickou / zdravotně-politickou a sociálně-ekonomickou. Za nejrelevantnější pokládá recenzent ta tvrzení a myšlenky, kde se daní odborníci  vyjadřují k problému v rámci svého oboru; určitým problémem je pak syntéza těchto poznatků do kompromisů a praktického fungování medicíny i celé společnosti během šíření epidemie. Hodnocená kniha spíše staví jednotlivé přístupy a názory vedle sebe, neusiluje o jejich syntézu.

Continue reading

Číst článek

Základní příjem ve světě: argumenty, experimenty, dějiny

21.12.2021

Michal Šoltés

Hrubec, Marek – Brabec, Martin – Minářová, Markéta: Základní příjem ve světě: argumenty, experimenty, dějiny. Praha: Epocha, 2021, 144 stran, ISBN 978-80-278-0.

Recenze poukazuje na nekritičnost autorů při popisu nepodmíněného základního příjmu. Původní text nerozvíjí důležité aspekty implementace nepodmíněného základního příjmu (NZP) do detailu a opomíjí otázku financování. Navzdory své neoblíbenosti mezi zastánci NZP je  problematika jeho financování naprosto zásadní. Nejde pouze o otázku, z jakých daní by nepodmíněný základní příjem měl být financovaný, ale také o distribuční a distorzní vliv takových daní. Dosavadní pilotní a experimentální projekty jsou nedostatečné k pochopení a zobecnění  dopadů zavedení nepodmíněného základního příjmu.

Continue reading

Číst článek
Kategorie FÓRUM sociální politiky.