Přání ředitele Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí k vánočním svátkům a do nového roku

 

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé,

 

s blížícím se koncem roku nastává čas bilancování i plánování. Snad bychom tíhli k časům budoucím v naději, že těžkosti končícího roku pominou. Tato naděje by se však stávala falešnou, pokud bychom spoléhali jen na samotné plynutí času či snad kdybychom věřili v kouzelnou moc nové číslice nadcházejícího roku. Tak jako tomu bylo dosud vždy, i v roce příštím nás čekají výzvy, které si vyžádají odhodlání a naši aktivní účast. 

Nejinak tomu bude i v případě Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Zodpovědnost vyplývající ze společenského významu této instituce, jejíž tradice sahá až do roku 1919, nás zavazuje k neustálému zlepšování naší činnosti. Jde především o posouvání hranic společenskovědního výzkumu a transfer těchto znalostí do prováděných politik v úzké spolupráci se zřizovatelem, jímž je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. I proto nás v následujícím roce čekají změny nejen ve vnitřním fungování ústavu, ale i navenek vůči ostatním partnerům a široké veřejnosti. Jsem přesvědčen, že pokud tyto změny zdárně uchopíme, budou naše výzkumné aktivity o to významněji přispívat ke svobodnější, spravedlivější a soudržnější společnosti.

S přáním příjemného prožití vánočních svátků a mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce 2022

 

Robin Maialeh

ředitel

 

Kategorie Aktuality CZ.