Riziková společnost

Jan Keller

Beck, Ulrich: Riziková společnost: na cestě k jiné modernitě. Sociologické nakladatelství: Praha 2004, 431 stran, ISBN 80-86429-32-6.

Článek se zabývá základními tezemi obsaženými v dnes již klasické knize Ulricha Becka z roku 1986. Beckovy úvahy o produkci rizik, jejich charakteru a distribuci ve společnosti připomíná Jan Keller v souvislosti se současnou pandemií koronaviru. Nalézá řadu nepříjemných podobností  mezi Beckovými analýzami a dnešní situací. V závěru připomíná Beckovu naději, že se lidé z opakujících se tragédií přece jen poučí.

Keller, Jan, Riziková společnost. FSP, č. 1, 2022
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .